Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Đỗ Thị Mai Dung: "Tổng hợp và thử tác dụng sinh học của một số acid hydroxamic mang khung 2-oxoindolin" - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Đỗ Thị Mai Dung: "Tổng hợp và thử tác dụng sinh học của một số acid hydroxamic mang khung 2-oxoindolin" (26/02/2020)

C​hi tiết xem file đính kèm