Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Đào Nguyệt Sương Huyền: "Nghiên cứu cải tiến qui trình tổng hợp nguyên liệu mesna và ứng dụng bào chế thuốc tiêm" - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Đào Nguyệt Sương Huyền: "Nghiên cứu cải tiến qui trình tổng hợp nguyên liệu mesna và ứng dụng bào chế thuốc tiêm" (17/12/2018)

​Chi tiết xem file đính kèm

File đính kèm