Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Trần Thị Lan Anh:"Nghiên cứu hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh" - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Trần Thị Lan Anh:"Nghiên cứu hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh" (29/05/2017)

Thô​ng tin chi tiết xem file đính kèm