PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ - THÔNG TIN ĐƠN VỊ - Cổng thông tin Đại Học Dược

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ (04/02/2016)

I. Thông tin giao dịch của đơn vị
    Tên: Phòng Quản lý khoa học
    (Tên tiếng Anh: Department of Science Management)
    Điện thoại: 04.38245437
    Email: p.qlkh@hup.edu.vn
    Trưởng phòng: PGS.TS. Đỗ Quyên
    Email: doquyen@hup.edu.vn

II. Danh sách cán bộ viên chức hiện nay
     - PGS.TS. Đỗ Quyên - Trưởng phòng
     CN. Đặng Văn Quảng - Chuyên viên
     - CN. Trần Thị Phương - Thư viện viên

 


                                                 
                                               Trưởng phòng
                                              PGS.TS. Đỗ Quyên


 

 
 

 
 scan0001.jpg
Thư viện viên
CN. Trần Thị Phương
 
 
Chuyên viên
CN. Đặng Văn Quảng
 

III. Phân công nhiệm vụ
1. PGS. TS. Đỗ Quyên, trưởng phòng: Phụ trách, tổ chức, điều hành và chịu trách nhiệm trước nhà trường mọi công việc của phòng.
- Công tác quản lý chung: lập kế hoạch thực hiện công việc của phòng theo năm học, quý, tháng và tuần.
- Công tác chuyên môn:
+ Theo dõi mảng Khoa học & Công nghệ của trường, bao gồm: tổ chức việc đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp hàng năm của nhà trường; tổ chức hỗ trợ cho các giảng viên, nghiên cứu viên nhà trường tham gia đấu thầu nhiệm vụ Khoa học công nghệ; tổ chức việc giám sát thực hiện các nhiệm vụ Khoa học công nghệ của các cán bộ trong trường; Tổ chức việc nghiệm thu kết quả đề tài KHCN các cấp: Tổ chức thông tin
+ Thông tin chung cho các cán bộ trong trường các chương trình Khoa học công nghệ, Hội thảo chuyên ngành.
+ Trưởng ban trị sự của tờ tạp chí “Nghiên cứu Dược và thông tin thuốc”: chịu trách nhiệm chính việc xuất bản 6 tờ tạp chí mỗi năm. Xây dựng kế hoạch, quy trình thu nhận bài báo, phân công phản biện, tổ chức biên tập, in ấn và xuất bản.
+ Tổ chức Hội nghị, Hội thảo Khoa học định kỳ (Hội nghị Khoa học tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng Y Dược toàn quốc; Hội nghị Dược Đông Dương; Hội nghị Khoa học & Công nghệ trường ĐH Dược Hà Nội) và các chuyên đề Khoa học khác.
+ Là ủy viên thư ký của Hội đồng Đạo đức: chịu trách nhiệm đề xuất kế hoạch hoạt động của Hội đồng hàng năm. Tổ chức hoạt động và lưu trữ hồ sơ của Hội đồng đạo đức nhà trường.
+ Tổ chức tư vấn việc đăng ký sở hữu trí tuệ, bằng phát minh sáng chế cho các cán bộ trong trường.
2. CN. Đặng Văn Quảng
+ Thực hiện các nhiệm vụ hành chính về Khoa học Công nghệ được giao.
+ Là thư ký hành chính đảm nhận nhiệm vụ liên hệ với các thành viên Hội đồng, chuyển hồ sơ, xếp lịch họp hội đồng.
+ Lưu trữ các biểu mẫu liên quan đến đề tài KHCN.
+ Theo dõi, tổng hợp, giám sát việc đăng ký làm thực nghiệm khoa học của sinh viên.
+ Thường xuyên thu thập thông tin, các văn bản nhà nước liên quan đến mảng Khoa học Công nghệ như Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Công thương, Quỹ NAFOSTED, Sở Khoa học & Công nghệ các cấp; Văn phòng chương trình cấp nhà nước.
+ Tham gia các hoạt động khác của phòng khi có yêu cầu.
3. CN. Trần Thị Phương
+ Thực hiện công việc của ban thư ký tạp chí “Nghiên cứu Dược & Thông tin thuốc”. Đặc biệt các công việc liên quan đến thu nhận bài báo, gửi phản biện và phát hành tạp chí.
+ Thực hiện các công việc về công nghệ thông tin của phòng.
+ Thực hiện công tác quản lý trang thiết bị của phòng.
+ Giám sát việc bổ sung lý lịch khoa học hàng năm của các cán bộ bằng chương trình quản lý lý lịch khoa học online.
+ Phối hợp với phòng Khảo thí, theo dõi, tổ chức việc thực hiện các nhiệm vụ kiểm định đảm bảo chất lượng mảng KHCN.
+ Tham gia các hoạt động khác của phòng khi có yêu cầu.
IV. Quan hệ công tác:
1. Quan hệ công tác trong Phòng
- Quan hệ công tác giữa Trưởng phòng và VC,NLĐ trong Phòng là quan hệ cấp trên và cấp dưới. Quan hệ công tác giữa VC,NLĐ trong Phòng với nhau là quan hệ phối hợp.
- Trưởng phòng: điều hành mọi hoạt động của Phòng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng hoặc các Phó Hiệu trưởng và trước pháp luật về các hoạt động của Phòng. Khi Trưởng phòng vắng mặt phải uỷ nhiệm quản lý điều hành hoạt động của Phòng theo quy định.
- VC,NLĐ thuộc Phòng:
+ Chấp hành sự chỉ đạo, phân công của Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật trong việc thi hành nhiệm vụ được giao về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc;
+ Xử lý và giải quyết công việc đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm; không được tự ý trao đổi, làm việc, cung cấp số liệu, thông tin do Phòng theo dõi, quản lý với danh nghĩa của Phòng khi chưa có ý kiến của Trưởng phòng.
+ Lập quy trình giải quyết công việc được giao; tuân thủ trình tự, thủ tục giải quyết công việc theo đúng quy định; phát huy năng lực cá nhân, đề cao sự phối hợp công tác, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc, nếu khó khăn vướng mắc phải báo cáo ngay Trưởng phòng để giải quyết.
+ Trong giờ làm việc nếu nghỉ việc, vắng mặt phải báo cáo Trưởng phòng hoặc VC,NLĐ trong Phòng nếu Trưởng phòng đi vắng. 
+ Trường hợp Ban giám hiệu làm việc hoặc cử đi họp, đi công tác trực tiếp với VC,NLĐ thì VC,NLĐ có trách nhiệm thi hành và báo cáo Trưởng phòng.
2. Các quan hệ công tác khác
- Quan hệ giữa Trưởng phòng với Bí thư chi bộ và Tổ trưởng công đoàn:
+ Trưởng phòng tạo điều kiện thuận lợi để chi bộ Đảng, tổ Công đoàn hoạt động có hiệu quả, theo đúng điều lệ, tôn chỉ và sự chỉ đạo của tổ chức Đảng, Công đoàn cấp trên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của Phòng, tăng cường sự đoàn kết, nâng cao đời sống, điều kiện làm việc cho VC,NLĐ;
+ Quan hệ Trưởng phòng với Bí thư chi bộ là quan hệ phối hợp công tác để thực hiện Nghị quyết Đảng, nhiệm vụ của Phòng. Trưởng phòng tham khảo ý kiến của Bí thư chi bộ, Tổ trưởng công đoàn trước khi quyết định các vấn đề có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của VC,NLĐ thuộc Phòng;
+ Trưởng phòng chịu sự lãnh đạo, kiểm tra của chi bộ đảng; phối hợp với chi bộ Đảng và tổ Công đoàn chăm lo cho VC, NLĐ; đảm bảo thực hiện dân chủ, xây dựng nề nếp văn hóa, kỷ cương hành chính.
- VC,NLĐ là đảng viên, đoàn viên công đoàn, hội viên các tổ chức phải nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về nghĩa vụ và trách nhiệm của VC,NLĐ, người đảng viên, đoàn viên công đoàn. 
 
3. Chế độ họp Phòng:
- Họp thường kỳ hàng tháng: 10 giờ sáng thứ Hai đầu tiên của tháng (nếu thay đổi Trưởng phòng sẽ thông báo).
- Họp sơ kết, tổng kết, họp đột xuất: theo triệu tập của Trưởng phòng hoặc Ban Giám hiệu.
- Họp chi bộ: theo triệu tập của Bí thư chi bộ.
- Họp tổ Công đoàn: theo triệu tập của Tổ trưởng Công đoàn.
- VC, NLĐ thuộc Phòng tham dự các cuộc họp do BGH phân công, triệu tập phải báo cáo Trưởng phòng.​
 

 

Các tin đã đưa ngày: