Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN ở trong và ngoài nước bằng ngân sách nhà nước (Đề án 2395) - THÔNG BÁO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - Cổng thông tin Đại Học Dược

Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN ở trong và ngoài nước bằng ngân sách nhà nước (Đề án 2395) (12/10/2018)

 Ngày 25 tháng 12 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2395/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (gọi tắt là Đề án 2395).

​Đề án 2395 thực hiện 04 hình thức đào tạo, bồi dưỡng.

Thông tin chi tiết 409TB-DHN Đề án đào tạo bồi dưỡng nhân lực KHCN ở trong nước và nước ngoài bằng NSNN Đề án 2395.pdfXem tại đây

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: