Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp Trường - Các đề tài, nhiệm vụ KH - Cổng thông tin Đại Học Dược

Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp Trường (01/01/2017)

Hàng năm Trường Đại học Dược Hà Nội tổ chức 02 đợt thẩm định đề cương đề tài Khoa học công nghệ cấp Trường, trong 5 năm gần đây Trường phê duyệt 190 đề tài.

1. Danh mục đề tài KHCN cấp Trường được phê duyệt:
 
2. Kết quả thực hiện đề tài KHCN cấp Trường:

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: