Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp Bộ Y tế - Các đề tài, nhiệm vụ KH - Cổng thông tin Đại Học Dược

Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp Bộ Y tế (03/01/2017)

Từ năm 2010 đến nay Trường Đại học Dược Hà Nội là cơ quan chủ trì thực hiện 19 đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ Y tế.

       
Tính đến tháng 5/2017 nghiệm thu 13 đề tài, kết quả nghiệm thu có 08 đề tài đạt loại Xuất sắc, 04 nhiệm vụ đạt loại Khá, 01 đề tài đạt loại Trung bình. đề tài đạt loại xuất sắc.pdfĐề tài đạt loại xuất sắc.pdf

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: