Cổng thông tin đại học Dược Hà Nội

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 và Luật sửa đối, bổ sung số 36/2009/QH12 (31/07/2020)

Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam số 50/2005/QH11 được Quốc hội Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực vào ngày 01/7/2006 và được sửa đổi, bổ sung năm 2009 (Luật sửa đổi bổ sung số 36/2009/QH12 ngày 19/6/2009) là luật quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.

Xem tiếp