Cổng thông tin đại học Dược Hà Nội

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC VỀ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY MÔN HỌC/HỌC PHẦN

 

              Trường Đại học Dược Hà Nội tiến hành thu thập thông tin phản hồi từ người học về công tác giảng dạy các môn học/học phần (gọi chung là học phần) nhằm góp phần cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo. Đề nghị anh/chị cung cấp các thông tin phản hồi.

              Hãy chọn vào số tương ứng trong bảng hỏi dưới đây theo suy nghĩ của anh/chị về từng vấn đề trong quá trình học học phần trên theo thang đánh giá sau:

                              1= Hoàn toàn không đồng ý.

                              3= Phần lớn đồng ý.

                              2= Đồng ý một phần.

                              4= Hoàn toàn đồng ý.

 

              Anh/chị được tham gia phản hồi nhấn vào link "Đăng nhập" phía trên bên phải của website với tài khoản được cấp trong phần mềm "Quản lý đào tạo". Sau đó nhấn "Respond to this Survey" dưới đây để trả lời.

Survey Name:Khaosat
Survey Description:
Time Created:27/05/2013 1:52 CH
Number of Responses:2402
 Show a graphical summary of responses 
 Show all responses