Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quản trị nội dung

:

Công khai tài chính: Thông báo về Thu học phí và chi phí đào tạo từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021​

Title

Thông báo về Thu học phí và chi phí đào tạo từ năm  học 2016-2017 đến năm học 2020-2021​

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

AuthorNews

 

CreatedDate

27/11/2017

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 29/08/2016 3:19 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Last modified at 27/11/2017 10:22 SA by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong