​PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢO THÍ - THÔNG TIN ĐƠN VỊ - Cổng thông tin Đại Học Dược

​PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢO THÍ (30/12/2021)


1. Thông tin giao dịch của đơn vị:
Tên:                           Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí
Tên tiếng Anh:          Department of Quality Assurance and Assessment 
Điện thoại:                  +84 (4) 3933 5535
Email:                          p.ktkdcl@hup.edu.vn
Trưởng phòng:            PGS. TS. Nguyễn Tường Vy
Email:                          vynt@hup.edu.vn​
2. Quá trình hình thành và phát triển:
Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng được thành lập ngày 20/5/2009, tại Quyết định số 182/QĐ-DHN của Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội trước yêu cầu của công tác đổi mới giáo dục đại học, tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo của các trường đại học. Ngày 05/5/2020, Phòng được đổi tên thành Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí tại Quyết định số 288/QĐ-DHN của Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội.
Qua quá trình hình thành và phát triển, phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí đã thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Phòng có một số hoạt động nổi bật như: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tự đánh giá Trường, hoàn thành báo cáo tự đánh giá Trường; Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch thanh tra giám sát đào tạo, thanh tra thi, qua đó góp phần nâng cao ý thức của cán bộ giảng viên và sinh viên trong hoạt động dạy học và đánh giá; Hoàn thành và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo Dược học, trình độ đại học và cao đẳng của Trường; Xây dựng dự thảo chuẩn đầu ra ngành đào tạo Dược học, trình độ cao học. Các hoạt động khảo sát, thu thập thông tin phản hồi nằm trong khuôn khổ đảm bảo chất lượng được thực hiện thường niên: hoạt động thu thập thông tin phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, về môn học/học phần; thu thập thông tin phản hồi từ sinh viên, học viên năm cuối về khóa đào tạo; khảo sát thực trạng việc làm và phản hồi về khóa học của sinh viên đã tốt nghiệp.
3. Các hình thức thi đua khen thưởng đã đạt được:
- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm học 2009-2010; 2010- 2011; 2013-2014; 2014-2015
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế:
+ Năm 2011 (Số 3381/QĐ - BYT ngày 16/9/2011)
+ Năm 2015 (số 503/QĐ – BYT ngày 27/11/2015)
4. Trưởng/Phụ trách và Phó trưởng đơn vị qua các thời kỳ
a tuyen.jpg 
PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuyển
(2009 – 2014)
  
5. Cán bộ, viên chức hiện nay
c vy.jpg 
PGS.TS. Nguyễn Tường Vy
Trưởng phòng
c hong.jpg 
ThS. Kiều Thị Hồng
Phó trưởng phòng
c nga.jpg 
ThS. Vũ Thúy Nga
Chuyên viên
duong.jpg 
ThS. Nguyễn Thùy Dương
Chuyên viên
LTQ. Lien.jpg 
ThS. Lê Thị Quỳnh Liên
Thư viện viênhon.jpg
ThS. Đặng Thị Hơn
Chuyên viên


Thuy 5.jpg 
DSĐH. Vũ Thị Thanh Thúy
Kỹ thuật viên


Huyen.jpg
TS. Đào Nguyệt Sương Huyền
Giảng viên BM Công nghiệp dược (kiêm nhiệm)​

6. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị
Chức năng:
Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức triển khai, quản lý công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng, thanh tra giám sát đào tạo trong nhà Trường.​
Nhiệm vụ:

+ Xây dựng các văn bản hướng dẫn về khảo thí và đảm bảo chất lượng trên cơ sở các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy định và kiểm định chất lượng.

+ Tư vấn về cách thức và kỹ thuật xây dựng ngân hàng đề thi. Đánh giá đề thi trắc nghiệm khách quan.

+ Tổ chức thi, in sao đề thi, làm phách và tổ chức chấm thi tập trung cho các kỳ thi kết thúc học phần do Trường tổ chức.

+ Tổ chức phúc khảo bài thi kết thúc học phần

+ Tổ chức thanh tra giám sát đào tạo và giám sát các kỳ thi.

+  Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm định và đảm bảo chất lượng.

+ Tổ chức tập huấn và tư vấn các hoạt động đảm bảo chất lượng cho cán bộ, giảng viên, hướng dẫn các bộ môn cách xây dựng các công cụ đánh giá, ngân hàng câu hỏi, cải tiến các hình thức, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học cho các hệ đào tạo khác nhau.

+ Nghiên cứu các tiêu chí và xây dựng công cụ đánh giá: giáo trình, chương trình, việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập của sinh viên, việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp… 

+ Xây dựng công cụ đánh giá, tiến hành khảo sát tất cả các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường từ các bên liên quan.

+ Tham gia các hoạt động kiểm định chất lượng theo điều động của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực khảo thí và đảm bảo chất lượng.

+ Thực hiện công tác giao nhận, lưu giữ và bảo quản phôi bằng tốt nghiệp, chứng chỉ.

+ Cập nhật, cung cấp các thông tin về mảng công tác của đơn vị mình cho Website của Nhà trường.

+ Thực hiện công tác lưu trữ và bảo mật hồ sơ, dữ liệu và công tác báo cáo thống kê theo quy định của Nhà nước. 

+ Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do Nhà trường giao.

7. Phân công nhiệm vụ viên chức trong đơn vị:
1. Bà Nguyễn Tường Vy, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng
- Tham mưu cho Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội (dưới đây gọi tắt là Trường) trong việc tổ chức triển khai, quản lý công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng, thanh tra giám sát đào tạo, thanh tra thi trong Nhà trường.
- Đảm bảo dân chủ, minh bạch và hiệu quả hoạt động của phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí (dưới đây gọi tắt là Phòng). Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các mặt công tác và quản lý cán bộ của Phòng.
- Căn cứ chủ trương, kế hoạch công tác của Trường xây dựng kế hoạch công tác năm, tháng, tuần của Phòng; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác của viên chức (VC) trong Phòng. Theo dõi, đề xuất, tổ chức thực hiện các công tác của Phòng.
- Xây dựng tác phong làm việc, duy trì kỷ luật lao động, mối quan hệ đoàn kết  nội bộ Phòng và với các đơn vị trong Trường; chăm lo điều kiện làm việc, đào tạo, bồi dưỡng trình độ chính trị, nghiệp vụ cho VC trong Phòng.
- Chịu trách nhiệm chính trong công tác tự đánh giá, công tác đảm bảo chất lượng bao gồm: khảo sát và thu thập thông tin phản hồi từ người học về môn học/ học phần; từ sinh viên năm cuối về khóa đào tạo; thực trạng việc làm và phản hồi về khóa học của sinh viên đã tốt nghiệp...
- Tham gia vào ban Thanh tra Nhà trường, tổ thanh tra giám sát đào tạo, đoàn Thanh tra thi và hội đồng bảo đảm chất lượng…
- Thực hiện công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng viên tại bộ môn Hóa dược (kiêm giảng 25%).
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Ban Giám hiệu phân công.
2. Bà Kiều Thị Hồng, Thạc sỹ, Giảng viên, Phó trưởng phòng
- Tham gia xây dựng kế hoạch công tác năm, tháng, tuần của Phòng; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác của các viên chức trong Phòng.
- Tham gia cùng Phòng thực hiện công tác bảo đảm chất lượng, công tác tự đánh giá của Trường.
- Chịu trách nhiệm chính trong công tác khảo thí; công tác khảo sát, thu thập thông tin phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, hoạt động của cố vấn học tập.
- Trực tiếp tổng hợp và theo dõi kế hoạch thi, theo dõi kế hoạch làm phách, chấm thi… của tất cả các hệ (sau đại học, đại học, liên thông, văn bằng hai, cao đẳng). Phân công cán bộ coi thi, cán bộ trực các buổi thi, làm phách, chấm thi; thanh toán coi thi.
- Tham gia làm công tác tổ chức thi, làm phách, tổ chức chấm thi, phúc khảo…
- Trực tiếp làm công tác quản lý, lưu giữ phôi bằng tốt nghiệp các hệ đào tạo, phôi bằng chứng chỉ.
- Tham gia vào ban Thanh tra Nhà trường, tổ thanh tra giám sát đào tạo, đoàn Thanh tra thi và hội đồng cố vấn học tập.
- Thực hiện công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng viên tại bộ môn Công nghiệp dược (kiêm giảng 30%).  
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng và Ban Giám hiệu phân công.
3. Bà Nguyễn Thùy Dương, Thạc sỹ, Chuyên viên
- Trực tiếp làm công tác khảo thí: theo dõi kế hoạch thi, kế hoạch làm phách, chấm thi, phúc khảo của tất cả các hệ (sau đại học, đại học, liên thông, văn bằng hai, cao
- Tham gia vào công tác tổ chức thi, làm phách, tổ chức chấm thi, phúc khảo…
- Tham gia cùng Phòng thực hiện công tác tự đánh giá của Trường.
- Làm đầu mối trong công tác thanh tra giám sát đào tạo: Đề xuất thành viên tổ Thanh tra giám sát đào tạo, xây dựng kế hoạch thanh tra, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, viết báo cáo tổng hợp, thực hiện thanh toán chế độ bồi dưỡng cho cán bộ thanh tra.
- Làm đầu mối trong công tác thanh tra thi: xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thi, viết báo cáo tổng hợp, thực hiện thanh toán chế độ bồi dưỡng cho cán bộ thanh tra.
- Thực hiện báo cáo Ba công khai của Trường, cập nhật các thông tin và thay đổi về nội dung trong báo cáo Ba công khai.
- Tham gia vào ban Thanh tra Nhà trường, tổ thanh tra giám sát đào tạo và Đoàn Thanh tra thi.
- Theo dõi và lưu các ý kiến phản hồi về đảm bảo chất lượng (bao gồm cả hòm thư tay và thư điện tử), báo cáo Trưởng phòng xử lý hàng tháng.
- Trực tiếp làm công tác khảo sát người sử dụng lao động.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng hoặc Ban Giám hiệu phân công.
4. Bà Vũ Thúy Nga, Thạc sỹ, Chuyên viên
- Trực tiếp làm công tác tự đánh giá:
+ Thực hiện việc theo dõi, tổng hợp việc thực hiện kế hoạch tự đánh giá, đánh giá ngoài, kế hoạch hành động sau tự đánh giá, cải tiến sau đánh giá ngoài và các công việc cần thực hiện để đáp ứng Bộ tiêu chuẩn KĐCL cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo mới của các bộ môn, đơn vị, viện, trung tâm.
+ Hướng dẫn các đơn vị lưu trữ minh chứng và tổ chức lưu trữ minh chứng của Báo cáo tự đánh giá và các hoạt động liên quan đến công tác tự đánh giá.
+ Phối hợp với Bà Đào Nguyệt Sương Huyền trong công tác xây dựng kế hoạch tự đánh và đánh giá ngoài; thực hiện kế hoạch hành động sau tự đánh giá, cải tiến sau đánh giá ngoài và các công việc cần thực hiện ngay đáp ứng Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo mới (nếu có).
+ Phối hợp với Bà Đào Nguyệt Sương Huyền tổ chức việc thực hiện thu thập số liệu phục vụ cơ sở dữ liệu liên quan đến công tác Tự đánh giá.
+ Phối hợp với Bà Đào Nguyệt Sương Huyền viết báo cáo tổng hợp thực hiện các kế hoạch hành động sau tự đánh giá và cải tiến sau đánh giá ngoài báo cáo cáo Bộ GD&ĐT và các đơn vị chức năng liên quan hàng năm, giữa kỳ.
- Trực tiếp quản lý kho lưu trữ minh chứng, tài liệu tự đánh giá…
- Tham gia vào khảo sát thực trạng việc làm và phản hồi về khóa học của sinh viên đã tốt nghiệp: tổ chức phỏng vấn về thực trạng việc làm, gửi và phát phiếu khảo sát, nhập liệu.
- Tham gia việc lấy ý kiến của các bên liên quan trong quá trình xây dựng Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo.
- Tham gia đoàn thanh tra thi.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng hoặc Ban Giám hiệu phân công. 
5. Bà Đặng Thị Hơn, Thạc sỹ, Chuyên viên
- Trực tiếp thực hiện khai thác phần mềm tổ chức thi trắc nghiệm, phần mềm làm phách và bảo mật các thông tin liên quan.
- Trực tiếp làm công tác thu thập thông tin phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên: xây dựng kế hoạch, hoàn thiện phiếu khảo sát, tổ chức khảo sát, nhập liệu, phân tích dữ liệu và viết báo cáo tổng hợp.
 - Vận hành hệ thống camera trong việc: theo dõi, giám sát hoạt động thi và hỗ trợ hoạt động thanh tra thi, đề xuất xử lý vi phạm.
- Tham gia vào công tác tổ chức thi, làm phách, tổ chức chấm thi, phúc khảo…
- Tham gia đoàn thanh tra thi.
- Tham gia vào công tác khảo sát người sử dụng lao động.
- Tham gia cùng Phòng thực hiện công tác tự đánh giá của Trường.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng hoặc Ban Giám hiệu phân công.
6. Bà Lê Thị Quỳnh Liên, Thạc sỹ, Thư viện viên
- Trực tiếp làm công tác khảo thí: theo dõi kế hoạch thi, kế hoạch làm phách, chấm thi, phúc khảo của tất cả các hệ (sau đại học, đại học, liên thông, văn bằng hai, cao đẳng). Sắp xếp, đóng gói bài thi, đề thi và các tài liệu được lưu kho sau mỗi học kỳ.
- Trực tiếp xây dựng kế hoạch chấm thi, kế hoạch phúc khảo; phân công cán bộ coi thi của hệ sau đại học, cán bộ coi thi trắc nghiệm.
- Trực tiếp làm công tác khảo sát, thu thập thông tin phản hồi từ người học về môn học/học phần: xây dựng kế hoạch, hoàn thiện phiếu khảo sát, tổ chức khảo sát, nhập liệu, phân tích dữ liệu và viết báo cáo tổng hợp.
- Trực tiếp thực hiện khai thác phần mềm tổ chức thi trắc nghiệm, phần mềm làm phách và bảo mật các thông tin liên quan.
- Tham gia vào công tác tổ chức thi, làm phách, tổ chức chấm thi, phúc khảo…
- Tham gia đoàn thanh tra thi.
- Tham gia vào công tác khảo sát thực trạng việc làm và phản hồi về khóa học của sinh viên đã tốt nghiệp: tổ chức phỏng vấn về thực trạng việc làm, gửi và phát phiếu khảo sát, nhập liệu.
- Phối hợp với Bà Đào Nguyệt Sương Huyền trong công tác đánh giá đề thi trắc nghiệm: trích xuất dữ liệu, phân tích kết quả, viết báo cáo đánh giá từng đề thi.
- Thực hiện công tác văn thư lưu trữ của Phòng cùng viên chức Vũ Thị Thanh Thúy. Theo dõi và cung cấp thông tin cho Phòng từ hòm thư phòng ĐBCL & Khảo thí.
- Cập nhật, cung cấp các thông tin về mảng công tác của đơn vị mình đã được Trưởng phòng phê duyệt lên Website của Nhà trường.
- Trực tiếp làm công tác quản lý, lưu giữ phôi bằng tốt nghiệp các hệ đào tạo, phôi bằng chứng chỉ.
- Tham gia cùng Phòng thực hiện công tác tự đánh giá của Trường.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng hoặc Ban Giám hiệu phân công.
7. Bà Vũ Thị Thanh Thúy, Dược sĩ đại học, Kỹ thuật viên chính dược
- Trực tiếp làm công tác khảo thí: theo dõi kế hoạch thi, kế hoạch làm phách, chấm thi, phúc khảo của tất cả các hệ (sau đại học, đại học, liên thông, văn bằng hai, cao đẳng). Sắp xếp, đóng gói bài thi, đề thi và các tài liệu được lưu kho sau mỗi học kỳ.
- Tiếp sinh viên đến phòng nộp đơn xin phúc khảo bài thi, xác nhận thẻ sinh viên…; theo dõi kế hoạch phúc khảo bài thi.
- Tham gia vào công tác tổ chức thi, làm phách, tổ chức chấm thi, phúc khảo…
- Trực tiếp làm công tác khảo sát, thu thập thông tin phản hồi từ người học về hoạt động cố vấn học tập; khảo sát, thu thập thông tin phản hồi từ người học về kỳ thi tốt nghiệp…
- Trực tiếp làm công tác khảo sát, thu thập thông tin phản hồi từ sinh viên năm cuối về khóa đào tạo: xây dựng kế hoạch, hoàn thiện phiếu khảo sát, tổ chức khảo sát, nhập liệu, phân tích dữ liệu và viết báo cáo tổng hợp.
Tham gia vào công tác khảo sát người sử dụng lao động.
- Quản lý, dự trù văn phòng phẩm, vật tư trang thiết bị của Phòng.
- Thực hiện công tác văn thư lưu trữ của Phòng cùng viên chức Lê Thị Quỳnh Liên.
- Trực tiếp quản lý kho lưu trữ bài thi, đề thi…
- Tham gia cùng Phòng thực hiện công tác tự đánh giá của Trường.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng hoặc Ban Giám hiệu phân công.
8. Bà Đào Nguyệt Sương Huyền, Tiến sỹ, Giảng viên (30% phòng Khảo thí)
- Trực tiếp làm công tác tự đánh giá:
+ Xây dựng kế hoạch tự đánh và đánh giá ngoài; thực hiện kế hoạch hành động sau tự đánh giá, cải tiến sau đánh giá ngoài và các công việc cần thực hiện ngay đáp ứng Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo mới (nếu có).
+ Tổ chức việc thực hiện thu thập số liệu phục vụ cơ sở dữ liệu liên quan đến công tác Tự đánh giá.
+ Viết báo cáo tổng hợp thực hiện các kế hoạch hành động sau tự đánh giá và cải tiến sau đánh giá ngoài báo cáo cáo Bộ GD&ĐT và các cơ quan chức năng hàng năm, giữa kỳ.
+ Phối hợp với Bà Vũ Thúy Nga trong công tác theo dõi, tổng hợp việc thực hiện kế hoạch tự đánh giá, đánh giá ngoài, kế hoạch hành động sau tự đánh giá, cải tiến sau đánh giá ngoài và các công việc cần thực hiện để đáp ứng Bộ tiêu chuẩn KĐCL CSGD và CTĐT mới của các bộ môn, đơn vị, viện, trung tâm.
+ Phối hợp với Bà Vũ Thúy Nga trong việc hướng dẫn các đơn vị lưu trữ minh chứng và tổ chức lưu trữ minh chứng của Báo cáo tự đánh giá và các hoạt động liên quan đến công tác tự đánh giá.
- Xây dựng, theo dõi, rà soát chuẩn đầu ra: Lập kế hoạch, tổ chức triển khai việc xây dựng, rà soát, lấy ý kiến và hoàn thiện chuẩn đầu ra các ngành đào tạo của Trường.
- Trực tiếp làm công tác khảo sát thực trạng việc làm và phản hồi về khóa học của sinh viên đã tốt nghiệp: xây dựng kế hoạch và viết báo cáo tổng hợp.
- Trực tiếp làm công tác đánh giá đề thi trắc nghiệm: Xây dựng kế hoạch, trích xuất dữ liệu, phân tích kết quả, viết báo cáo đánh giá từng đề thi và báo cáo tổng hợp.
- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên kiêm thư ký của Hội đồng đảm bảo chất lượng của Nhà trường.
- Tham gia vào công tác tổ chức thi, tham gia đoàn thanh tra thi.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng hoặc Ban Giám hiệu phân công.
 
 


Các tin đã đưa ngày: