Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Bộ phiếu khảo sát, dự giờ dùng cho năm học 2018-2019

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

Dưới đây là Bộ phiếu khảo sát, dự giờ giảng đã được chỉnh sửa và dùng cho năm học 2018-2019.

AuthorNews

 

CreatedDate

04/10/2018

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

No
Approval Status Approved
 

Attachments

Phieu phan hoi bai giang Seminar.pdf    
Phieu phan hoi ve hoat dong thuc hanh.pdf    
Phieu du gio final.pdf    
Phieu phan hoi ve hoat dong giang day cua giang vien.pdf    
Content Type: News Item
Created at 04/10/2018 2:16 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Last modified at 04/10/2018 2:23 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong