Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Thông báo về danh sách các học phần thu thập ý kiến phản hồi

DescriptionNews

Học kỳ II, năm học 2016-2017

ImageNews

 

ContentNews

Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2016-2017, trong học kỳ II, Nhà Trường sẽ tiến hành lấy ý kiến từ người học về 12 học phần dưới đây:

STT
HỌC PHẦN
BỘ MÔN
ĐỐI TƯỢNG
1
Bào chế & Sinh dược học 2
Bào chế
M,N,O,P/K68
2
Ngoại ngữ 4
Ngoại ngữ
M,N,O,P/K68
3
Kiểm nghiệm dược phẩm
Hóa phân tích & ĐC
M/K68
4
Dược liệu 2
Dược liệu
K69
5
Dược lý 1
Dược lực
K69
6
Hóa dược 2
Hóa dược
K69
7
Hóa phân tích 2
Hóa phân tích & ĐC
K70
8
Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2
Mác - Lênin
K70
9
Ký sinh trùng
Vi sinh - Sinh học
K70
10
Hóa hữu cơ 1
Hóa hữu cơ
K71
11
Ngoại ngữ 2
Ngoại ngữ
K71
12
Sinh học
Vi sinh - Sinh học
K71

 

AuthorNews

 

CreatedDate

08/05/2017

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 08/05/2017 2:28 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Last modified at 08/05/2017 2:43 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong