Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Attachments
  
  
  
  
  
  
  
  
Predecessors
  
  
  
Please approve Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2014-2015
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2014-2015
Please approve Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục
Please approve Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục
Please approve Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu
Please approve Quyết định số 2705 - BGD ĐT
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
Quyết định số 2705 - BGD ĐT
Please approve Báo cáo tự đánh giá Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2016
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
Báo cáo tự đánh giá Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2016
Please approve Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
Please approve Báo cáo tự đánh giá Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2017
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
Báo cáo tự đánh giá Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2017
Please approve Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
Please approve Công văn 768/QLCL-KĐCLGD v/v hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGDĐH
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
Công văn 768/QLCL-KĐCLGD v/v hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGDĐH
Please approve Công văn 769/QLCL-KĐCLGD v/v sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
Công văn 769/QLCL-KĐCLGD v/v sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH
Please approve Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2018-2019
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2018-2019
Please approve Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2018-2019
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2018-2019
Please approve Công khai cơ sở vật chất năm học 2018-2019
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
Công khai cơ sở vật chất năm học 2018-2019
Please approve Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2018-2019
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2018-2019
Please approve Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2019-2020
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2019-2020
Please approve Công khai chất lượng đào tạo thực tế 2019
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
Công khai chất lượng đào tạo thực tế 2019
Please approve Công khai cơ sở vật chất năm học 2019-2020
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
Công khai cơ sở vật chất năm học 2019-2020
Please approve Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2019-2020
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2019-2020
Please approve Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD
Please approve Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD
Please approve Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2020-2021
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2020-2021
Please approve Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm 2020
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm 2020
Please approve Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2020-2021
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2020-2021
Please approve Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2020-2021
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2020-2021
Please approve Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2021-2022
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2021-2022
Please approve Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm 2021-2022
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm 2021-2022
Please approve Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2021-2022
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2021-2022
Please approve Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2021-2022
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2021-2022
Please approve Kết quả đào tạo bồi dưỡng viên chức năm 2020
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
Kết quả đào tạo bồi dưỡng viên chức năm 2020
1 - 30Next