Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Học phần

10k Pulse Slot Review: Is There A Good Bonus?

Lớp-Khóa

10k Pulse Slot Review: Is There A Good Bonus?

Bộ môn

Bào chế

Giáo viên tham gia giảng dạy

https://www.ugslot900.net/

Chọn loại học phần

 

Học phần có thực hành

  Thấp Trung bình Cao
  1234
1. Mục tiêu và nội dung của học phần được thông báo đầy đủ, rõ ràng 
2. Cách thức kiểm tra, đánh giá được thông báo đầy đủ, rõ ràng. 
3. Chương trình học của học phần được bố trí, sắp xếp hợp lý 
4. Nội dung học phần phù hợp với mục tiêu học tập và yêu cầu nghề nghiệp 
5. Nhìn chung, giảng viên (GV) thực hiện nghiêm túc giờ lên lớp và kế hoạch giảng dạy 
6. GV sử dụng hiệu quả các phương pháp giảng dạy để tích cực hóa người học 
7. GV phân bố và sử dụng thời gian lên lớp một cách hợp lý‎ và hiệu quả. 
8. GV sử dụng hiệu quả các thiết bị, công nghệ thông tin và phương tiện hỗ trợ giảng dạy. 

Học phần lý thuyết

  Low Average High
  12345
Enter Rating Sub-Question #1 
Enter Rating Sub-Question #2 
Enter Rating Sub-Question #3 

Học phần có semina

  Low Average High
  12345
Enter Rating Sub-Question #1 
Enter Rating Sub-Question #2 
Enter Rating Sub-Question #3 

Các ý kiến khác nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy học phần

 

Ý kiến đóng góp nhằm cải tiến phiếu phản hồi

 

Created at 18/07/2022 1:12 CH by  
Last modified at 18/07/2022 1:12 CH by