Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
   
View: 

1. Học phần

 sdfasf
 (100%)  

Total: 1

2. Lớp-Khóa

 dfasfsd
 (100%)  

Total: 1

3. Bộ môn

 Bào chế
 (0%)  
 Dược lâm sàng
 (100%)  
 Hóa dược
 (0%)  

Total: 1

4. Giáo viên tham gia giảng dạy

 sdfsfsdf
 (100%)  

Total: 1

5. Chọn loại học phần

 Học phần chỉ lý thuyết
 (100%)  
 Học phần có thực hành
 (0%)  
 Học phần có thảo luận
 (0%)  

Total: 1

6. Học phần có thực hành

  
Thấp
Trung bình
Cao

Total: 0

7. Học phần lý thuyết

  
Low
Average
High
(%)1000000
Enter Rating Sub-Question #1
          
 12345
(%)0100000
Enter Rating Sub-Question #2
          
 12345
(%)0100000
Enter Rating Sub-Question #3
          
12345

Total: 1

8. Học phần có semina

  
Low
Average
High

Total: 0

9. Các ý kiến khác nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy học phần

 dfsdfsd
 (100%)  

Total: 1

10. Ý kiến đóng góp nhằm cải tiến phiếu phản hồi

 sdfsdfsd
 (100%)  

Total: 1