Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Thông báo số: 170/DHN - KT&KĐCL, ngày 29 tháng 4 năm 2010

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

Về việc đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác của trường.

 

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

 

 
 
Số: 170 /DHN-KT&KĐCL

            V/v đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác của trường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 29 tháng  4 năm 2010

Kính gửi:       Các phòng ban,

                      Công đoàn,

                      Đoàn thanh niên,

                      Hội sinh viên

Để triển khai thực hiện công văn số 1604/BGDĐT-VP, ngày 30/03/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm về các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, Nhà trường đề nghị các đơn vị liên quan tiến hành tự đánh giá cho điểm các lĩnh vực công tác của trường năm học 2009-2010 (theo phụ lục 1). Để các cơ quan chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo có cơ sở đối chiếu, xem xét và cho điểm, cùng với việc đánh giá cho điểm theo phụ lục 1, đề nghị các đơn vị viết báo cáo kết quả thực hiện từng lĩnh vực công tác của trường năm học 2009-2010 theo từng tiêu chuẩn, nội dung (theo phụ lục 2).

        Kế hoạch thực hiện:

 1. Từ 04/5/2010-21/5/2010: Các đơn vị liên quan (theo phân công trong phụ lục) tiến hành tự đánh giá cho điểm các lĩnh vực công tác, báo cáo thực hiện các lĩnh vực công tác liên quan của trường, nộp về phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng (nộp bản in và file điện tử);
 2. Từ 24/5/2010-4/6/2010: Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng tiến hành tổng hợp tự đánh giá cho điểm và báo cáo các lĩnh vực công tác của trường, dự thảo đánh giá cho điểm và báo cáo các lĩnh vực công tác của trường trên cơ sở đánh giá cho điểm và báo cáo gửi về từ các đơn vị liên quan;
 3. Từ 7/6/2010-11/6/2010: Ban Giám hiệu, Trưởng/phụ trách các đơn vị liên quan tiến hành họp để thông qua tự đánh giá cho điểm và báo cáo các lĩnh vực công tác của trường; đề nghị khen thưởng;
 4. Từ 11/6/2010-25/6/2010: Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng hoàn thiện tự đánh giá cho điểm, báo cáo các lĩnh vực công tác của trường, trình ký, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          Đề nghị các đơn vị liên quan, căn cứ nhiệm vụ được phân công, tự đánh giá cho điểm và viết báo cáo kết quả thực hiện các lĩnh vực công tác của Nhà trường năm học 2009-2010, nộp về phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng (DS. Nguyễn Thùy Dương, Tel: 04.39335535, Mobile: 0976439586, Email: ntd.phar@gmail.com) theo đúng kế hoạch để nhà trường kịp tổng hợp, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trân trọng./.
Nơi nhận:

Như kính gửi (để thực hiện);

Hiệu trưởng (để b/cáo);

CNTT (Website);

Lưu: KT&KĐCL, HCTH

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 

( Đã ký )

 

                         Thái Nguyễn Hùng Thu

 

Bản tự đánh giá cho điểm các lĩnh vực công tác.docBản tự đánh giá cho điểm các lĩnh vực công tác.doc 

Báo cáo kết quả thực hiện các lĩnh vực công tác.docBáo cáo kết quả thực hiện các lĩnh vực công tác.doc

Công văn số 1604 của BGDĐT.docCông văn số 1604 của BGDĐT.doc

 

 

 

AuthorNews

 

CreatedDate

04/05/2010

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 01/08/2012 10:51 SA by Nguyen Lan Anh
Last modified at 05/09/2012 9:19 SA by Nguyen Lan Anh