Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quản trị nội dung

:

Hệ thống VB pháp quy: Công văn 769/QLCL-KĐCLGD v/v sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

Title

Công văn 769/QLCL-KĐCLGD v/v sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

AuthorNews

 

CreatedDate

07/08/2018

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

CV 769 HUONG DAN TT 04 (20.4.2018).pdf    
Content Type: News Item
Created at 07/08/2018 4:51 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Last modified at 07/08/2018 4:51 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong