Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quản trị nội dung

:

Hệ thống VB pháp quy: Công văn 768/QLCL-KĐCLGD v/v hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGDĐH

Title

Công văn 768/QLCL-KĐCLGD v/v hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGDĐH

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

AuthorNews

 

CreatedDate

07/08/2018

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

CV 768 HUONG DAN TT 12 (20.4.2018).pdf    
Content Type: News Item
Created at 07/08/2018 4:48 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Last modified at 07/08/2018 4:49 CH by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong