Thông tin giao dịch của đơn vị: - Thông tin đơn vị - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin giao dịch của đơn vị: (14/09/2016)

Phòng Hợp tác Quốc tế (Tên Tiếng Anh: International Relations Department)
 

Điện thoại: 04. 3933 1012

 

Trưởng Phòng: ThS. Đinh Thị Hiền Vân

 

Email: vandhienhup@gmail.com

 
1. Quá trình hình thành và phát triển:

Hoạt động Hợp tác Quốc tế của trường Đại học Dược Hà Nội được hình thành từ những năm 1980 dưới hình thức cộng tác viên và cán bộ kiêm nhiệm (01 – 02 cán bộ), chưa có một đơn vị cụ thể tham gia tổ chức, quản lý hoạt động hợp tác quốc tế. Phần lớn các hoạt động trong giai đoạn này đều thông qua Vụ Hợp tác Quốc tế – Bộ Y tế và tập trung chủ yếu vào các hoạt động tiếp nhận viện trợ, là giai đoạn đầu trong xúc tiến tìm kiếm đối tác, chưa có đường hướng cụ thể. Đến giai đoạn 1990 – 2004, công tác HTQT dần hình thành chuyên nghiệp hơn, trong giai đoạn này, hoạt động HTQT tập trung tìm kiếm viện trợ của các tổ chức quốc tế (Tầm nhìn thế giới, Tổ chức dược sĩ không biên giới, Chương trình FFI, dự án sốt rét Việt Úc…); tìm kiếm các nguồn học bổng gửi cán bộ đi đào tạo tại nước ngoài. Đây cũng là giai đoạn hoạt động HTQT phát triển rầm rộ với một loạt các dự án: Dự án sốt rét Việt Úc, dự án phát triển phân tích sinh dược học, dự án hướng tới thực hành nhà thuốc tốt, chương trình FFI, chương trình hợp tác trong nâng cao vai trò dược sĩ trong quản lý và phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam…

Giai đoạn 2004 – 2008, công tác HTQT chững lại và đi vào chiều sâu, bên cạnh đó đây cũng là giai đoạn kết thúc một loạt các chương trình dự án và chuẩn bị cho việc tìm kiếm các đối tác mới, ký lại với các đối tác cũ.

Phòng Hợp tác quốc tế thành lập ngày 15/5/2009, tại Quyết định số 174/QĐ-DHN của Hiệu trưởng trường đại học Dược Hà Nội.

Giai đoạn 2009-2012 với sự ra đời của phòng HTQT, công tác HTQT cũng đã để lại một số két quả đáng ghi nhận. Tính đến nay, nhà trường đã ký kết được 35 văn bản ghi nhớ với các trường, viện của nhiều nước trên thế giới; với một loạt các dự án như Dự án NUFFIC, Dự án Global Fund, Chương trình đào tạo Thạc sỹ liên kết "Khoa học Dược" với Cộng hòa Pháp, Các chương trình hợp tác với AUF, WHO, MSH, ISOP, ĐSQ CH Pháp,…

Hiện nay các văn bản ghi nhớ này đang được xúc tiến triển khai, hỗ trợ nhà trường đáng kể trong việc tiếp cận quy hoạch tổng thể và định hướng phát triển đến 2020 của Trường Đại học Dược Hà Nội.

2. Các hình thức thi đua, khen thưởng đã đạt được:

Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2009 – 2010
Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2010 – 2011
Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2011 – 2012
Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2012 – 2013
Bằng khen của Bộ Y Tế, quyết định số 3381/QĐ – BYT ngày 16/9/2011 của Bộ Y Tế

 

3. Trưởng/ Phụ trách và Phó trưởng đơn vị qua các thời kỳ:

   

PGS. TS Phạm Gia Huệ

 

 image1 (2).PNG


 

ThS. Đinh Thị Hiền Vân – Trưởng phòng HTQT (năm 2009-nay)

 

4. Cán bộ, viên chức hiện nay:
 

 

image1 (2).PNG 

ThS. Đinh Thị Hiền Vân

                       Trưởng Phòng​                                                    

 

photo (2).JPG

ThS. Nguyễn Thị Linh Hà

Chuyên viên
Ảnh thẻ VTD.jpg
ThS. Vũ Thùy Dương
Giảng viên, kiêm VC phòng HTQT​

​  

Hai.jpg

PGSTS. Nguyễn Thành Hải

Giảng viên CC kiêm VC phòng HTQT​5. Nguyên tắc làm việc:

- Phòng HTQT làm việc theo chế độ Thủ trưởng và tuân thủ quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của Trường Đại học Dược Hà Nội. Đảm bảo sự  thống nhất và đoàn kết nhất trí trong tập thể Đơn vị. Cán bộ, công chức thuộc Đơn vị phải xử lý và giải quyết công việc đúng phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền.

- Trong phân công công việc, mỗi việc chỉ giao một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính, tránh giao chồng chéo, bỏ sót. Người được giao nhiệm vụ phải  chịu trách nhiệm chính về công việc được phân công.

- Bảo đảm tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo đúng quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch, lịch làm việc và Quy chế làm việc, trừ trường hợp đột xuất hoặc có yêu cầu khác của cơ quan cấp trên.

- Phân công công việc đúng với trình độ chuyên môn; bảo đảm phát huy năng lực và sở trường của cán bộ, công chức; đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

- Bảo đảm dân chủ, rõ ràng, công khai, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động.

 

6. Trách nhiệm, phạm vi  giải quyết công việc của Trưởng / Phụ trách phòng HTQT

6.1. Trách nhiệm giải quyết công việc:

a) Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Phòng HTQT theo chức năng, nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ hoạt động của Đơn vị; thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo, chế độ họp, hội nghị theo qui định của pháp luật và của Nhà trường;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Đơn vị trong việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ đã phân công thuộc lĩnh vực quản lý của từng cán bộ, công chức và người lao động;

c) Trực tiếp phụ trách một số mặt công tác của Đơn vị; phân công công việc cho các cán bộ/ chuyên viên trực thuộc Đơn vị. Khi vắng mặt khỏi cơ quan phải uỷ quyền cho cán bộ khác thay thế và sử lý các công việc; Vắng từ  02 ngày làm việc trở lên phải báo cáo bằng văn bản và được sự đồng ý của Hiệu trưởng;

c) Ký các văn bản theo thẩm quyền và được ký một số văn bản khi được sự uỷ quyền của Hiệu trưởng và phải chịu trách nhiệm cá nhân về nội dung được uỷ quyền;

d) Những việc phát sinh vượt quá thẩm quyền phải kịp thời báo cáo Hiệu trưởng. Khi trình phải có đủ căn cứ, tài liệu liên quan để Hiệu trưởng xem xét, quyết định. Không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ, thẩm quyền của Đơn vị sang đơn vị khác; không giải quyết công việc thuộc nhiệm vụ, thẩm quyền của đơn vị khác hoặc vượt thẩm quyền; đối với những công việc Giám hiệu giao mà không thuộc thẩm quyền, chức năng của đơn vị thì trong thời gian 02 ngày làm việc, phụ trách Đơn vị có trách nhiệm báo cáo Giám hiệu để điều chỉnh cho phù hợp;

e) Điều hành Đơn vị chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, Qui chế của Nhà trường.

g) Tham gia các hoạt động của Nhà trường....


6.2 Phạm vi giải quyết công việc:

a) Điều hành hoạt động của Đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được qui định; Chương trình, kế hoạch công tác đã được Hiệu trưởng phê duyệt; các văn bản pháp luật liên quan;

b) Tổ chức thảo luận tập thể Đơn vị những công việc quan trọng thuộc chức năng, nhiệm vụ của Đơn vị và những công việc quan trọng khác được Hiệu trưởng giao.

c) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đơn vị; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức thuộc Đơn vị; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức phát huy năng lực, chủ động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

d) Nghiên cứu, đề xuất hướng cải tiến để nâng cao hiệu quả công tác của Đơn vị; quản lý cán bộ, trang thiết bị làm việc, tài liệu công tác theo qui định của Nhà nước và của cơ quan để sử dụng có hiệu quả;

e) Tổng hợp báo cáo tình hình kết quả công tác tháng, quí, 6 tháng, 1 năm và những chuyên đề công tác đột xuất do Hiệu trưởng giao;

i) Chủ động phối hợp với các Bộ môn, đơn vị khác trong toàn trường để giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Đơn vị;

 

7. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của cán bộ, công chức thuộc phòng HTQT: 

- Cán bộ, công chức và người lao động thuộc phòng HTQT có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được Phụ trách Đơn vị phân công, đảm bảo thời gian, chất lượng và hiệu quả công việc. Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, phải xây dựng kế hoạch công tác năm, 6 tháng, hàng tháng trình Phụ trách Đơn vị để tổng hợp và theo dõi chung;

- Chủ động nghiên cứu, tham mưu về lĩnh vực chuyên môn được phân công theo dõi, các công việc được giao theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của Đơn vị;

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Phụ trách Đơn vị và trước Nhà trường về ý kiến đề xuất, tiến độ, chất lượng, hiệu quả của từng công việc được giao; về hình thức, thể thức, trình tự và thủ tục, qui trình giải quyết công việc được phân công theo dõi; Không tự ý phát hành các văn bản, tài liệu do Đơn vị quản lí khi chưa được sự đồng ý của Phụ trách Phòng;

- Thực hiện các qui định của pháp luật về cán bộ, công chức; các qui định của Nhà trường và của Đơn vị;

- Chủ động, phối hợp công tác chặt chẽ, tạo điều kiện giúp đỡ nhau hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức lưu trữ, quản lý thông tin, tài liệu hồ sơ về hoạt động đối ngoại đúng quy định hiện hành.

 

8. Mô tả phân công nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ, viên chức phòng HTQT:

 

1. Đinh Thị Hiền Vân (100 % biên chế)

1.1. Công tác quản lý

- Chỉ đạo, điều hành các hoạt động của phòng HTQT theo chức năng , nhiệm vụ phòng

- Chỉ đạo, phân công, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra kết quả triển khai các hoạt động của các chuyên viên trong phòng.

- Nghiên cứu, đề xuất hướng cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác của Đơn vị; quản lý cán bộ, trang thiết bị làm việc, tài liệu công tác theo qui định của Nhà nước và Nhà trường.

- Xây dựng một môi trường làm việc chia sẻ và đồng thuận tại đơn vị.

1.2. Công tác chuyên môn

- Nghiên cứu và đề xuất định hướng phát triển công tác HTQT của nhà trường và xúc tiến vận động, xây dựng các chương trình/ dự án mới.

- Đôn đốc triển khai, giám sát tiến độ các dự án/ chương trình hợp tác/ văn bản thỏa thuận đã được phê duyệt

- Chịu trách nhiệm báo cáo Nhà trường, các bộ ngành liên quan: kế hoạch tiến độ, báo cáo tiến độ các chương trình hợp tác, dự án, kế hoạch đoàn vào, kế hoạch đoàn ra theo chương trình hợp tác/ dự án…

- Chịu trách nhiệm chính trong đề xuất và xây dựng các văn bản pháp quy/ quy trình của công tác HTQT

- Ủy viên và ủy viên giám sát của một số chương trình, dự án: Dự án B18, dự án ADB.

- Thư ký kiêm Giám sát dự án ODA EDCF Hàn Quốc (kiêm nhiệm 50 %) với một số công việc cụ thể theo mô tả tại quy chế tổ chức và hoạt động của dự án được BYT phê duyệt và các công việc khác do Ban giám đốc dự án phân công.

- Chịu trách nhiệm trong xây dựng, vận động các chương trình/ dự án: Pharmacy excellent, dự án với JW company của BM Bào chế, dự án với Camerino về nghiên cứu và Eramus Plus, dự án Eramus plus với ĐH Tartu – Estonia; dự án KOICA Hàn Quốc.

- Tư vấn về pháp lý và các quy định hiện hành cho các Ban QLDA, các Bộ môn trong xây dựng/ vận động chương trình hợp tác/ dự án mới.

- Đầu mối đàm phán nội dung của tất cả thỏa thuận hợp tác quốc tế liên quan đến các mảng nhà trường quản lý.

-  Đầu mối liên hệ, xúc tiến hợp tác với các trường, đối tác quốc tế, Đại sứ quán thuộc các nước của Châu Âu ( khối tiếng Anh).

 

2.Nguyễn Thành Hải (30 % biên chế)

2.1. Phụ trách nhóm các chương trình hợp tác/ dự án khối tiếng Pháp đã được phê duyệt: chương trình DU với CH Pháp, dự án B18 (điều phối viên), dự án 9C (ủy viên), các lớp tập huấn/ khóa đào tạo liên tục do giảng viên các trường của Pháp thực hiện, chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết dược M1M2; Chương trình/dự án phối hợp về bào chế thuốc giữa Bộ môn Bào chế/HUP và Đại học Leuven. Công việc bao gồm nhưng không giới hạn:

 - Liên hệ với các cơ quan chức năng liên quan làm thủ tục xuất nhập cảnh cho các đoàn vào thuộc phạm vi phụ trách, bao gồm giải quyết các vấn đề phát sinh.

- Trao đổi/ phối hợp trao đổi với chuyên gia và các đơn vị liên quan xây dựng nội dung bài giảng (riêng đối với M1M2: do phòng SĐH thực hiện).

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tiếp đón chuyên gia (ăn trưa, chiêu đãi, hỗ trợ dịch thuật, trợ giảng....).

- Lên kế hoạch, quản lý tiến độ, hiệu quả các dự án/ chương trình hợp tác do cá nhân quản lý.

- Viết tin, sắp xếp xe cộ đưa đón và chuẩn bị các hoạt động lễ tân liên quan.

2.2. Đầu mối liên hệ và xúc tiến hợp tác với các trường ĐH/ Đại sứ quán của các nước: Vương Quốc Bỉ, CH Pháp, Canada, Lào, Campuchia, Phái đoàn Wallonie Bruxelles, Tổ chức Pháp ngữ AUF (khối pháp ngữ).

2.3. Đầu mối xúc tiến, phát triển các dự án nghiên cứu. Phụ trách các chương trình hợp tác của Viện Công nghệ dược phẩm quốc gia, Bộ môn Dược lâm sàng.

2.4. Tư vấn, hỗ trợ các thủ tục, hồ sơ xin học bổng sau đại học hoặc học bổng đi học tập ngắn hạn với các nước thuộc khối pháp ngữ (Đại sứ quán Pháp, Bỉ hoặc AUF).

2.5. Đầu mối trao đổi, giám sát, báo cáo tiến độ của chương trình hợp tác giữa HUP với các công ty Dược phẩm (công ty Astrazenica; Jansen Ciclag; Santen...);

2.6. Phối hợp với My thực hiện/ quản lý các chương trình trao đổi sinh viên trong và sau đại học với các nước 

- Trao đổi với các trường đối tác lên kế hoạch trao đổi sinh viên hàng năm;

- Trao đổi với các đơn vị liên quan trong tổ chức tiếp nhận: (1) Hướng dẫn sinh viên các thủ tục cần thiết (thủ tục báo cáo, hòa nhập cộng đồng…); (2) Trao đổi với các đơn vị tiếp nhận đánh giá kết quả học tập của sinh viên ; (3) thống kê/ quản lý chương trình trao đổi sinh viên hàng năm; mở  rộng/ tìm kiếm thị trường mới…(4) Trao đổi với phía bạn, sinh viên tiếp nhận và các đơn vị liên quan xây dựng và trình phê duyệt chương trình thực tập.

- Trao đổi với đối tác và các đơn vị liên quan trong gửi sinh viên HUP thực tập đại học và sau đại học tại nước ngoài: (1) lên chương trình thực tập; (2) hướng dẫn các thủ tục xuất nhập cảnh và hòa nhập cộng đồng; (3) Hỗ trợ sinh viên nếu có phát sinh, vướng mắc tại trường bạn.

2.7. Phối hợp/ hỗ trợ đồng nghiệp và các công việc khác theo chỉ đạo của trưởng phòng.

 

3. Nguyễn Thị Linh Hà (100 % biên chế)

3.1. Phụ trách biên tập, đưa tin trên trang web tiếng Anh và trang tiếng Việt mục  HTQT: (1) Trang web tiếng Việt: Viết tin bài về sự kiện (bản tin thuộc đoàn phạm vi quản lý); post tin khi nhận được tin của các chuyên viên khác; (2) Trang web tiếng Anh: Dịch/ biên tập bản dịch bản tin sự kiện của trang web tiếng Việt (phần nội dung cá nhân quản lý và các bản tin của các đồng nghiệp khối tiếng Pháp), cập nhật thông tin các mục trong trang.

3.2. Quản lý mảng cập nhật thông tin học bổng, du học cho sinh viên và cán bộ trong trường

3.3. Phụ trách các chương trình, dự án do WHO tài trợ: trao đổi với phía bạn và các đơn vị trong trường xây dựng kế hoạch vận động dự án hàng năm; hỗ trợ các đơn vị hoàn tất các thủ tục phê duyệt của chính phủ VN và nhà tài trợ; Tư vấn/ giám sát công tác triển khai các chương trình/ dự án; Hỗ trợ ốp tiến độ các chương trình/ dự án; Phối hợp với TCKT hoàn tất các báo cáo quý/ tháng/ năm cho các Bộ ngành liên quan, nhà tài trợ và HUP về tiến độ và kết quả của các chương trình dự án hợp tác

3.4. Đầu mối liên hệ, xúc tiến hợp tác với các Trường, đối tác quốc tế ĐSQ của các nước thuộc Châu Á, bao gồm nhưng không giới hạn:

 - Liên hệ với các cơ quan chức năng liên quan làm thủ tục xuất nhập cảnh cho các đoàn vào thuộc lĩnh vực phụ trách. Giải quyết các vấn đề phát sinh.

- Trao đổi/ phối hợp trao đổi với chuyên gia và các đơn vị liên quan xây dựng nội dung bài giảng/ nội dung buổi làm việc.

- Viết và đưa tin lên trang web, sắp xếp xe cộ đưa đón và chuẩn bị các hoạt động lễ tân liên quan.

3.5. Phụ trách các hoạt động HTQT của Trung tâm quốc gia về Thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc (chương trình hợp tác với tổ chức MSH, ISOP, WHO, dự án Quỹ toàn cầu…).

3.6. Chịu trách nhiệm tổng hợp đoàn vào hàng năm của nhà trường. Tổng hợp và báo cáo đoàn vào theo tháng/ quý/ năm cho HUP, Bộ Y Tế và Bộ Công An khi có yêu cầu.

3.7. Quản lý công tác an ninh chính trị nội bộ mảng HTQT, hướng dẫn cho các đồng nghiệp khác và các đơn vị trong trường về các quy định của Bộ Y Tế, Bộ Công an trong an ninh đối ngoại, an ninh chính trị nội bộ (bao gồm việc hoàn tất các báo cáo thường quy/ đột suất khi có yêu cầu.).

3.8. Lưu trữ, quản lý hộ chiếu công vụ của trường.

3.9. Hướng dẫn/ hỗ trợ thủ tục xuất nhập cảnh cho các đoàn vào/ đoàn ra của các chương trình thuộc phạm vi cá nhân quản lý.

3.10.  Phụ trách việc chấm công và các công việc liên quan đến công đoàn - Tổ trưởng công đoàn.

3.11. Đầu mối lên kế hoạch, danh sách gửi thiệp Noel, chúc mừng năm mới cho các đối tác quốc tế, bao gồm: (1) Tổng hợp danh sách gửi thiệp; (2) Thiết kế và đề xuất mẫu thiệp; (3) Tổng hợp danh sách gửi chuyển HCTH.

3.12. Đầu mối tạm ứng, thanh quyết toán các hoạt động của phòng HTQT.

3.13. Hỗ trợ xác nhận văn bằng, chứng chỉ khi có yêu cầu.

3.14. Phối hợp/ hỗ trợ các đồng nghiệp và các công việc khác theo chỉ đạo của trưởng phòng.

 

4. Vũ Thùy Dương  (70 % biên chế)

4.1. Tham gia dự án ODA Hàn Quốc (tham gia nhóm thư ký dự án):

- Hỗ trợ hoạt động GPMB và bồi thường: liên hệ với các đơn vị liên quan cập nhật tình hình, tiến độ, vướng mắc. Cung cấp thông tin, tài liệu về hạ tầng (thiết kế cơ sở, bản đồ địa hình, quy hoạch khu đất, căn cứ pháp lý của dự án) cho các cơ quan, ban ngành của Bắc Ninh. Tham gia ghi biên bản các buổi họp tại thực địa. Chuẩn bị công văn/ văn bản cho các nội dung liên quan.

- Hỗ trợ hoạt động đấu thầu: Phối hợp với các đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch đấu thầu, lập trình tự đấu thầu cho các gói thầu sau khi Bộ Y tế phê duyệt. Trong quá trình tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu, bám sát các quy định của Luật Đấu thầu và các Nghị định của Nhà nước để đảm bảo từng bước triển khai được thực hiện theo đúng quy định về mặt thời gian, tiến trình. Hỗ trợ dự thảo biên bản thương thảo hợp đồng đảm bảo hình thức hợp đồng, giá trị hợp đồng, thời gian thực hiện… tuân thủ theo Kế hoạch đấu thầu được phê duyệt . Đăng tải thông tin đấu thầu lên Báo đấu thầu, lưu trữ các văn bản pháp lý về đấu thầu xuyên xuốt quá trình thực hiện.

- Hỗ trợ hoạt động quản lý dự án: (1) quản lý hợp đồng: kiểm tra thực tế thực hiện của các hợp đồng đã ký kết về mặt tiến độ thực hiện, nhân sự huy động…, tổng hợp hồ sơ thanh quyết toán theo đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế và Kho bạc, phối hợp chuẩn bị biên bản thanh lý cho từng hợp đồng; (2) Lập / phối hợp lập kế hoạch hoạt động: tổng hợp các hoạt động cần triển khai, trình tự triển khai theo thực thế công việc và quy định về quản lý xây dựng, nguồn vốn cho từng hoạt động từ văn kiện dự án được phê duyệt; Xây dựng kế hoạch đấu thầu: yêu cầu các bên có trách nhiệm liên quan lập và thẩm định dự toán, phối hợp làm tờ trình lên Bộ Y tế xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu; (3) Hỗ trợ nhà thầu làm thủ tục mở văn phòng đại diện, xin giấy phép làm việc/ lưu trú, mở tài khoản, các thủ tục khác…; (4) Hỗ trợ nhà thầu làm việc với các cơ quan ban ngành của Việt Nam giải quyết các vấn đề liên quan (thủ tục làm bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, thanh quyết toán…).

- Tổ chức, lên chương trình, chuẩn bị tài liệu, viết biên bản các buổi họp của PMU với nhà thầu Coninco.

- Hỗ trợ dịch trực tiếp cho các chuyên gia khi làm việc tại thực địa hoặc các đơn vị liên quan trong trường (liên quan đến mảng chuyên môn đặc thù về xây dựng, thanh quyết toán)

- Tổ chức lưu trữ tài liệu dự án theo quy định (các tài liệu, hồ sơ đấu thầu, hồ sơ thanh quyết toán, văn kiện….)

4.2. Hỗ trợ các đồng nghiệp trong phòng làm thủ tục xuất nhập cảnh cho các đoàn vào; thủ tục xin giấy phép mở văn phòng và giấy phép lao động cho đối tác nước ngoài.

4.3. Quản lý việc cập nhật chia sẻ với các đồng nghiệp về các công nghệ/ yêu cầu của nhà trường về ứng dụng CNTT trong công tác quản lý hành chính của HUP.

4.4. Quản lý tài sản, thiết bị của phòng. Hỗ trợ sửa chữa khi cần.

4.5. Phối hợp/ hỗ trợ các đồng nghiệp và các công việc khác theo chỉ đạo của trưởng phòng.

 

5. Nguyễn Thị Anh : đi học


Các tin đã đưa ngày: