THÔNG TIN ĐƠN VỊ - Thông tin đơn vị - Cổng thông tin Đại Học Dược

THÔNG TIN ĐƠN VỊ (06/01/2017)

 ​1. Thông tin giao dịch của đơn vị:

 

Tên: Phòng Hành chính Tổng hợp (Tên tiếng Anh: Department of General Administration)

Điện thoại: 04.38254539                Fax: 04. 38264464

Email: hanhchinhtonghop@hup.edu.vn    Website:

Trưởng phòng: ThS. Lê Phan Tuấn

Email: tuanlp@hup.edu.vn

 

2. Quá trình hình thành và phát triển

 Ngày thành lập: 17/8/1976

       Phòng Hành chính Tổng hợp ngày nay đã được hình thành và phát triển từ Ban hậu cần của Trường Y Dược Đông Dương sau đó là Ban Hành chính Quản trị rồi Phòng Hành chính - Quản trị của Trường Đại học Y Dược Việt Nam sau này.

     - Trước 17/8/1976, bộ phận Hành chính - Tổng hợp thuộc phòng Hành chính - Quản trị với nhiều lần thay đổi, tách, nhập với các bộ phận Quản trị, Giáo tài, Y tế, Tài vụ, Nhà ăn, Ký túc xá, Kiến thiết cơ bản... Phòng được lần lượt lãnh đạo bởi các đồng chí Nguyễn Văn Thuật (1964-1966), Nguyễn Quang Mai (1966-1970), Lê Quang Phong (1970-1976).

     - Ngày 6/10/1974, nhà trường có công văn đề nghị Bộ Y tế cho tách Phòng Hành chính Quản trị thành 2 phòng Hành chính Tổng hợp và Quản trị.

     - Ngày 17/8/1976, Bộ Y tế có quyết định số 934/BYT-QĐ quy định về tổ chức của Trường Đại học Dược khoa gồm có 8 phòng và 15 bộ môn trong đó có Phòng Hành chính Tổng hợp và Phòng Quản trị.

     - Ngày 23/3/1979, Bộ Y tế có quyết định bổ nhiệm DS. Nguyễn Huy Cẩn - phụ trách Phòng Hành chính Tổng hợp làm Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp.

     - Ngày 8/4/1988, Trường có quyết định số 81/DHn-QĐ điều chuyển DS Nguyễn Minh Điệu- Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ đến nhận nhiệm vụ Phó trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp (và phụ trách phòng từ cuối năm 11/1991).

     - Ngày 28/4/1989, nhà trường có quyết định số 175/DHn-QĐ về việc chuyển bộ phận Bảo vệ từ Phòng Tổ chức cán bộ về Phòng Hành chính Tổng hợp và ngày 17/3/1990, nhà trường có quyết định số74/DHn-QĐ điều trở lại Phòng Tổ chức cán bộ.

     - Ngày 27/6/1994, Trường quyết định điều tổ lái xe từ phòng Quản trị về phòng Hành chính Tổng hợp (QĐ số150/DHn-QĐ).

     - Ngày 6/8/1997, Bộ Y tế có quyết định bổ nhiệm DS. Nguyễn Minh Điệu là Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp.

     - Từ 1/8/2010, Nhà trường điều động ThS. Lê Phan Tuấn – Trưởng Ban quản lý Khu nội trú sinh viên về công tác kiêm nhiệm tại Phòng Hành chính Tổng hợp và phụ trách phòng đến ngày 01/12/2010 được Trường bổ nhiệm Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp theo quyết định số 552/QĐ-DHN.

 

 3. Các hình thức thi đua, khen thưởng đã đạt được:

 

3.1- Danh hiệu thi đua 

​Năm​

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2009-2010

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 929/QĐ-BYT ngày 31/3/2011 của Bộ Y tế

2010-2011

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 441/QĐ-BYT ngày 15/02/2012 của Bộ Y tế

2011-2012

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 581/QĐ-BYT ngày 20/02/2012 của Bộ Y tế

​2012-2013

​TT Lao động xuất sắc

​QĐ số 202/QĐ-BYT ngày 16/01/2014 của Bộ Y tế 

​2013-2014

​TT Lao động tiên tiến

​​QĐ số 504/QĐ-DHN ngày 23/7/2014 của Trường

​2014-2015

​TT Lao động tiên tiến

​QĐ số 584/QĐ-DHN ngày 03/8/2015 của Trường


 

 3.2- Hình thức khen thưởng 

  

     Năm​

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng;

cơ quan ban hành quyết định

       2010

Bằng khen của Bộ Y tế

QĐ số 4411/QĐ-BYT ngày 16/11/2010 của Bộ Y tế

       ​2013

​Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

​QĐ số 2217-QĐ/TTg ngày 15/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

 

 4. Trưởng/Phụ trách và Phó Trưởng phòng qua các thời kỳ:

 

 Trưởng (Phụ trách) Phòng qua các thời kỳ:

 

http://www.hup.edu.vn/thongtin-tchc/imagesforblog/123113_0916_PhngHnhchn1.jpg 

http://www.hup.edu.vn/thongtin-tchc/imagesforblog/123113_0916_PhngHnhchn2.jpg 

http://www.hup.edu.vn/thongtin-tchc/imagesforblog/123113_0916_PhngHnhchn3.jpg 

DS. Nguyễn Quang Mai

DS. Lê Quang Phong

DS. Nguyễn Huy Cẩn

1976-1988

http://www.hup.edu.vn/thongtin-tchc/imagesforblog/123113_0916_PhngHnhchn4.jpg 

http://www.hup.edu.vn/thongtin-tchc/imagesforblog/123113_0916_PhngHnhchn5.jpg 

DS. Nguyễn Minh Điệu

1991-2010

ThS. Lê Phan Tuấn

2010 đến nay

Phó trưởng phòng:   

      

DS. Nguyễn Minh Điệu (1988 - 1991)

DS. Vũ Thị Chản (2007 - 2009)

 

 5. Viên chức, người lao động hiện nay:

 

  

http://www.hup.edu.vn/thongtin-tchc/imagesforblog/123113_0916_PhngHnhchn6.jpg  

  

ThS. Lê Phan Tuấn

   Trưởng phòng

 

 

http://www.hup.edu.vn/thongtin-tchc/imagesforblog/123113_0916_PhngHnhchn7.jpg 

http://www.hup.edu.vn/thongtin-tchc/imagesforblog/123113_0916_PhngHnhchn8.jpg 

http://www.hup.edu.vn/thongtin-tchc/imagesforblog/123113_0916_PhngHnhchn10.jpg 

Bùi Thị Bích Nga

Chuyên viên

Bạch Phương Thanh

Chuyên viên

Nguyễn Thị My Sim

Cán sự

Untitled.png

http://www.hup.edu.vn/thongtin-tchc/imagesforblog/123113_0916_PhngHnhchn11.jpg 

http://www.hup.edu.vn/thongtin-tchc/imagesforblog/123113_0916_PhngHnhchn12.jpg 

Đỗ Quốc Sơn
Nhân viên

 

Nguyễn Thị Hoàng Yến

Lưu trữ viên TC

Nguyễn Thu Hường

Nhân viên

http://www.hup.edu.vn/thongtin-tchc/imagesforblog/123113_0916_PhngHnhchn14.jpg 

http://www.hup.edu.vn/thongtin-tchc/imagesforblog/123113_0916_PhngHnhchn15.jpg 

 

Nguyễn Xuân Khương

Lái xe

 

Đoàn Văn Minh

Lái xe

6. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

 6.1 Chức năng:

     Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác Kế hoạch - Tổng hợp và công tác hành chính của Nhà trường theo quy định.

  6.2 Nhiệm vụ

 

Công tác Kế hoạch – Tổng hợp:

Phối hợp xây dựng chiến lược, chương trình mục tiêu, kế hoạch phát triển của Trường và tổ chức triển khai chiến lược, quy hoạch, kế hoạch khi được phê duyệt; 

Hướng dẫn các đơn vị xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch của các đơn vị; 

Đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, hiệu quả thực hiện chiến lược, quy hoạch và kế hoạch của Trường; 

Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Trường và lịch công tác hàng tuần của Ban giám hiệu; theo dõi, tổng hợp việc thực hiện chương trình kế hoạch đề ra; 

Theo dõi, thu thập, tổng hợp, phân tích các số liệu, tình hình hoạt động của các đơn vị và của Trường báo cáo Ban giám hiệu để chỉ đạo điều hành; 

Làm các báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Ban giám hiệu và cấp trên; công bố các số liệu thống kê hàng năm, hàng quý, hàng tháng của Trường; 

Làm thư ký cho các hội nghị, cuộc họp chung của Trường và theo yêu cầu của Ban giám hiệu.

 

Công tác hành chính

 

Tiếp nhận, xử lý, tổ chức quản lý các văn bản đi, đến, văn bản nội bộ; sao chụp, làm thủ tục chuyển giao văn bản đến Ban giám hiệu, các đơn vị và cá nhân trong và ngoài Trường theo quy định; 

Hướng dẫn các đơn vị trong Trường về thể thức các văn bản theo quy định hiện hành để thực hiện thống nhất trong toàn Trường; thực hiện nhiệm vụ tư vấn cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các văn bản do Hiệu trưởng ban hành; kiểm tra về thể thức các văn bản trước khi trình Ban giám hiệu ký, duyệt; theo dõi, phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh những vi phạm về thủ tục hành chính đã quy định; 

Dự thảo các báo cáo, công văn… của Trường theo yêu cầu của Ban giám hiệu; 

Chứng thực, sao lục các công văn, văn bằng chứng chỉ, các giấy tờ hành chính của cán bộ, sinh viên và của Trường trong phạm vi được ủy quyền và theo quy định của Luật Công chứng. Sao lục các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của Ban giám hiệu Nhà trường; 

Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, giảng viên, sinh viên của Trường theo sự ủy nhiệm của Ban giám hiệu; 

Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ các công văn, giấy tờ, tài liệu chung của Trường. Hướng dẫn CBVC lập hồ sơ công việc, hồ sơ lưu trữ hàng năm theo quy định hiện hành. Định kỳ thu thập tài liệu lưu trữ của các đơn vị về lưu trữ Trường để chỉnh lý, phân loại, bảo quản, khai thác chung, tu bổ tài liệu hư hỏng; tiêu hủy các tài liệu hết giá trị theo quy định; 

Quản lý con dấu và bộ khắc tên của lãnh đạo Nhà trường theo quy định hiện hành; 

Quản lý hệ thống điện thoại, fax của Trường theo quy định; 

Tổ chức và phối hợp tiếp đón khách trong nước và nước ngoài đến làm việc với Trường; 

Lập kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự trong Trường những ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định của các cơ quan chức năng; đầu mối tiếp nhận các đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, sinh viên báo cáo lãnh đạo nhà trường giải quyết; 

Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo, các lễ khai giảng, tốt nghiệp của Trường; 

Theo dõi, giám sát công tác cải cách hành chính của tất cả các đơn vị và của Trường; 

Quản lý xe ô tô và xăng dầu theo quy định, đảm bảo phục vụ kịp thời, an toàn và tiết kiệm; 

Quản lý cơ sở vật chất, mua sắm văn phòng phẩm, đảm bảo điều kiện làm việc, phương tiện đi lại phục vụ hoạt động và công tác của Ban giám hiệu;

Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.

  

7. Phân công nhiệm vụ VC-NLĐ của Phòng

 

TT

Họ và Tê​n

Chức vụ - Nhiệm vụ

 

 

 

 

1.       

Lê Phan Tuấn

Trưởng phòng - Điều hành quản lý chung, phụ trách công tác kế hoạch, cải cách hành chính.

 

 

 

2.       

Bùi Bích Nga

Chuyên viên - Phụ trách tài chính, hậu cần, quản lý tài sản, dự trù, tổ trưởng công đoàn; Phụ trách công tác Văn thư

 

 

 

3.       

Bạch Phương Thanh

Chuyên viên - Phụ trách công tác Lưu trữ, tổng hợp, CNTT, thực hiện công tác văn thư.

 

 

 

 

4.       

Nguyễn Thị My Sim

Cán sự - thực hiện nhiệm vụ văn thư, CNTT, phục vụ phòng Hội đồng. Quản lý Nhà Truyền thống Y tế​

 

 

 

5.       

Nguyễn Thị Hoàng Yến

Lưu trữ viên - thực hiện nhiệm vụ văn thư, CNTT, lưu trữ, phục vụ phòng Hội đồng

 

 

 

6.       

Nguyễn Thu Hường

Nhân viên phục vụ - phục vụ phòng Hiệu trưởng, các Phó HT, HT1, phòng Họp,VPĐ​U.

 

 

 

7.       

Đỗ Quốc Sơn

Thường trực cơ quan

 

 

 

8.       

Nguyễn Xuân Khương

Lái xe

 

 

 

9.  

Đoàn Văn Minh

 Lái xe

 

 

 

 ​

​​​

 ​

Các tin đã đưa ngày: