Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng chính (hạng II) - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng chính (hạng II) (26/05/2020)

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng chính (hạng II) dành cho viên chức đang làm việc tại các cơ sở y tế giữ chức danh Y tế cộng cộng; Y tế công cộng chính và viên chức có nhu cầu tham gia khóa học