Thông báo Nghỉ và tổ chức bảo vệ Tết Âm lịch Nhâm Dần (2022) - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo Nghỉ và tổ chức bảo vệ Tết Âm lịch Nhâm Dần (2022) (11/01/2022)

​Để Tết Âm lịch Nhâm Dần (2022) được tổ chức vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, Ban Giám hiệu đề nghị các bộ môn, phòng ban, ban, tram, trung tâm, viện thuộc, trực thuôc Trường thực hiện tốt các điểm theo quy định của Thông báo số 23/TB-DHN ngày 11/01/2022

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: