Phát biểu của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Phát biểu của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 (07/10/2021)

​Văn phòng Trung ương Đảng xin gửi các đồng chí Phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ( văn bản kèm theo ).117(1507-CVVPTW) Phát biểu của ĐC TBT Nguyễn Phú Trọng Phiên họp 11-8-2021.pdf117(1507-CVVPTW) Phát biểu của ĐC TBT Nguyễn Phú Trọng Phiên họp 11-8-2021.pdf

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: