Thông báo chiêu sinh các khóa bồi dưỡng ngạch CV, CVC, lãnh đạo cấp phòng, kỹ năng theo nhu cầu xã hội năm 2020 của Học viện Hành chính Quốc gia - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo chiêu sinh các khóa bồi dưỡng ngạch CV, CVC, lãnh đạo cấp phòng, kỹ năng theo nhu cầu xã hội năm 2020 của Học viện Hành chính Quốc gia (26/05/2020)

​Học viện Hành chính Quốc gia có Công văn số 308/HCQG-QLBD ngày 12/3/2020 về việc chiêu sinh các khóa bồi dưỡng ngạch CV, CVC, lãnh đạo cấp phòng, kỹ năng theo nhu cầu xã hội năm 2020.

Các công chức, viên chức, người lao động Nhà trường có nhu cầu đào tạo bồi dưỡng xin liên hệ: Ban quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia - Số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.