Triển khai thực hiện chế độ làm việc và kế hoạch dạy - học ứng phó với dịch COVID- 19 trong tình hình mới - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Triển khai thực hiện chế độ làm việc và kế hoạch dạy - học ứng phó với dịch COVID- 19 trong tình hình mới (24/04/2020)

​​Nhà trường gửi tới các đơn vị Biên bản họp triển khai thực hiện chế độ làm việc và kế hoạch dạy - học ứng phó với dịch CoVID- 19 trong tình hình mới 

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: