Thông báo xét tặng "Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018" - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo xét tặng "Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018" (24/05/2018)

​      Theo Công văn số 1884/BGDĐT-KHCNMT ngày 11/5/2018 của BGDĐT về việc tổ chức xét tặng"Xét tặng giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018". Nhà trường đề nghị thầy/cô hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đăng ký theo phiếu gửi kèm.

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: