Báo cáo số: 151 /BC - DHN, ngày 16 tháng 4 năm 2010 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Báo cáo số: 151 /BC - DHN, ngày 16 tháng 4 năm 2010 (20/04/2010)

Báo cáo chương trình hành động của Trường Đại học Dược Hà Nội về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: