Thông báo về chương trình học bổng của Trường Đại học Y Đài Bắc - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo về chương trình học bổng của Trường Đại học Y Đài Bắc (11/03/2011)

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2011
                                               
 
                                   
THÔNG BÁO
Chương trình học bổng của Trường Đại học Y Đài Bắc
 
 
Trường Đại học Dược Hà Nội nhận được Công văn số VN 034 ngày 25/02/2011 của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội, Việt Nam về việc cung cấp 100 học bổng cho sinh viên đại học, nghiên cứu sinh quốc tế về các chuyên ngành liên quan tới chuyên ngành Y, Dược trong năm học 2011-2012;
Để biết thêm chi tiết về chuyên ngành đào tạo và các thông tin liên quan đến chương trình học bổng, xem trên website phòng Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Y Đài Bắc: http://io.tmu.edu.tw hoặc liên hệ Tel: +886-2-2736 1661 ext 2690; Fax: +886-2-2377 2956; Email: iss@tmu.edu.tw
Người phụ trách tại Việt Nam: Cô Phương Thanh Huyền, điện thoại: 3833 5505
 
 
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCCB
 
(Đã ký)
 
 
Đỗ Hưng Vượng
 

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: