Thông báo số: 101 /DHN-KT&KĐCL, ngày 08 tháng 03 năm 2011 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo số: 101 /DHN-KT&KĐCL, ngày 08 tháng 03 năm 2011 (16/03/2011)

Về việc triển khai lấy ý kiến phản hồi của sinh viên năm cuối về khóa học.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
 
 
Số: 101 /DHN-KT&KĐCL
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2011
 
THÔNG BÁO
Về việc triển khai lấy ý kiến phản hồi của sinh viên năm cuối về khóa học
 
Nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ báo cáo Tự đánh giá, Nhà trường tiến hành khảo sát thu thập ý kiến của sinh viên năm cuối về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục như chương trình đào tạo; tổ chức đào tạo, đánh giá; đội ngũ giảng viên; cơ sở vật chất của Nhà trường… và nhất là mức độ đạt được các kỹ năng năng lực cần thiết khi kết thúc khóa học tại trường.
Ý kiến phản hồi của các anh/chị là một trong những kênh thông tin quan trọng giúp Nhà trường có những điều chỉnh hợp lý góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. Vì vậy đề nghị các anh/chị trả lời trung thực, khách quan và đầy đủ các nội dung của phiếu khảo sát.
Để xây dựng mối liên hệ giữa Nhà trường và cựu sinh viên, đề nghị các anh/chị cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân ở cuối phiếu khảo sát. Các thông tin về điện thoại, email, địa chỉ… cần chính xác và có tính chất sử dụng lâu dài.
-     Đối tượng khảo sát: toàn bộ sinh viên các khóa thi tốt nghiệp năm 2011
-     Thời điểm khảo sát: từ 10-20/3/2011
Lớp trưởng các lớp chịu trách nhiệm thông báo và tổ chức cho sinh viên trong lớp điền phiếu, thu thập phiếu phản hồi và nộp cho Nhà trường (qua Phòng Khảo thí & KĐCL, DS. Nguyễn Thùy Dương, Mobile: 0976439586) trước ngày 21/3/2011, để kịp xử lý, làm báo cáo gửi về Bộ GD & ĐT trong tháng 3/2011.
Nhà trường thông báo để các đơn vị, các lớp liên quan được biết và thực hiện.
 
Nơi nhận:
-          Ban giám hiệu;
-          P.Đào tạo (để p/hợp)
-          Các lớp sinh viên tốt nghiệp năm 2011;
-          CNTT (Website);
-          Lưu HCTH, KT&KĐCL.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Thái Nguyễn Hùng Thu

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: