Thông báo về việc tổ chức học lại học kỳ II năm học 2016-2017 - Thông báo đào tạo Đại học - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo về việc tổ chức học lại học kỳ II năm học 2016-2017 (20/02/2017)

Ch​i tiết xem trong file đính kèm.​

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: