Nội dung chi tiết chuẩn đầu ra - Quy chế đào tạo - Cổng thông tin Đại Học Dược

Nội dung chi tiết chuẩn đầu ra (08/11/2010)

(Ban hành kèm theo Quyết định số:490 /QĐ-DHN, ngày 2 tháng 11 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường đại học Dược Hà Nội)​

BỘ Y TẾ

               TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHUẨN ĐẦU RA

(Ban hành kèm theo Quyết định số:490 /QĐ-DHN, ngày 2 tháng 11 
năm 2010 của Hiệu trưởng Trường đại học Dược Hà Nội)

 

1. Tên ngành đào tạo:         Dược học (Pharmacy)

2. Trình độ đào tạo:             Đại học

3. Yêu cầu về kiến thức

3.1. Về chính trị

Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

3.2. Về ngoại ngữ

Đạt trình độ Tiếng Anh tương đương với 400 điểm TOEFL ITP hoặc tiếng Đức/Nga/Pháp/Trung có trình độ tương ứng. Có khả năng giao tiếp thông thường và khai thác sử dụng được các tài liệu chuyên ngành.

3.3. Về tin học

Vận dụng được các kiến thức cơ bản của tin học trong soạn thảo, trình bày văn bản, tính toán và thống kê.

Có khả năng tiếp cận, sử dụng một số phần mềm thông dụng trong lĩnh vực Y - Dược.

Có khả năng khai thác và sử dụng được các dịch vụ cơ bản của Internet trong tìm kiếm và trao đổi thông tin.

3.4. Về chuyên môn

Có kiến thức khoa học cơ bản, y dược học cơ sở và có phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học.

Có kiến thức chuyên môn cơ bản về sản xuất, đảm bảo chất lượng, cung ứng, tư vấn sử dụng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.

Nắm vững được các chủ trương, chính sách và các quy định của pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Có kiến thức bổ trợ về một trong các lĩnh vực sau:

Sản xuất và phát triển thuốc(các phương pháp sản xuất nguyên liệu làm thuốc, xây dựng công thức, bào chế, sản xuất các dạng thuốc thông thường).

- Dược lâm sàng (sử dụng thuốc hợp lý).

- Quản lý và kinh tế dược (quản lý‎‎, kinh doanh, cung ứng trong lĩnh vực dược).

- Đảm bảo chất lượng thuốc(đảm bảo chất lượng thuốc và các phương pháp đánh giá chất lượng dược phẩm).

- Dược liệu và dược cổ truyền (bảo tồn, khai thác, nuôi trồng, chế biến và sản xuất các thuốc có nguồn gốc dược liệu).

4. Yêu cầu về kỹ năng

4.1. Kỹ năng cứng

Tham giatổ chức và triển khai được thực hành tốt trong các lĩnh vực: sản xuất, đảm bảo chất lượng, tồn trữ, cung ứng và tư vấn sử dụng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Triển khai được các hoạt động khoa học công nghệ trong các lĩnh vực trên.

Biết cách triển khai thực hiện các văn bản pháp quy về dược và kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó.

Xây dựng và triển khai kế hoạch về công tác dược trong các cơ sở y tế, cộng đồng và các chương trình y tế quốc gia.

Tư vấn và hướng dẫn được cho các nhân viên y tế và cộng đồng về thuốc.

Thu thập, tổng hợp, đánh giá và phổ biến được các thông tin liên quan đến thuốc và sức khỏe.

Có thêm kỹ năng về một trong các lĩnh vực sau:

Sản xuất và phát triển thuốc(tham gia tổ chức và sản xuất được một số thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng).

Dược lâm sàng (phân tích được cách dùng thuốc trong một số ca lâm sàng; tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý cho nhân viên y tế và bệnh nhân; thực hiện được quy trình thông tin thuốc).

- Quản lý và kinh tế dược (thực hiện được các phương pháp, các chức năng quản lý và kinh tế dược trong lựa chọn, mua sắm, phân phối, sử dụng thuốc và các dịch vụ y tế phù hợp với từng địa phương, đơn vị).

- Đảm bảo chất lượng thuốc (đo lường và xử lý được các số liệu trong quá trình đảm bảo chất lượng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn chất lượng và thẩm định phương pháp kiểm nghiệm).

Dược liệu và dược cổ truyền (phân biệt, chế biến, sản xuất, tư vấn và hướng dẫn sử dụng được một số dược liệu và chế phẩm có nguồn gốc dược liệu).

 

4.2. Kỹ năng mềm

Có khả năng giao tiếp, viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán và làm chủ tình huống.

Tổ chức và quản lý được các nguồn lực, dịch vụ cũng như môi trường làm việc.

Thiết lập kế hoạch và quản lý thời gian làm việc một cách hiệu quả.

Có khả năng tổ chức và làm việc theo nhóm.

5.Yêu cầu về thái độ

Có động cơ học tập và làm việc đúng đắn, nhận thức được nhu cầu cập nhật kiến thức liên tục.

Có đạo đức nghề nghiệp, hành nghề đúng pháp luật, trung thực, khách quan. Có trách nhiệm công dân, ý thức cộng đồng.

Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

Nhận thức rõ và có ý thức bảo vệ môi trường.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Đảm nhiệm các vị trí công tác dược trong các cơ quan quản lý, cơ sở điều trị, sản xuất, kinh doanh, kiểm tra giám sát chất lượng dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng có yêu cầu sử dụng dược sỹ trình độ đại học.

Có khả năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý trong các đơn vị đào tạo và nghiên cứu chuyên môn y dược.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có khả năng tự học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn; duy trì, cải thiện các kỹ năng mềm.

Có khả năng tham gia các khóa đào tạo chuyên đề sau đại học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Có khả năng theo học các chương trình đào tạo để được cấp văn bằng sau đại học trong và ngoài nước.

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

( Đã ký )

 

Lê Viết Hùng

 ​

Các tin đã đưa ngày: