Quy chế, hướng dẫn quản lý đào tạo - Quy chế đào tạo - Cổng thông tin Đại Học Dược

Quy chế, hướng dẫn quản lý đào tạo (29/02/2016)

1. Văn bản hợp nhất Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 và Thông tư 57/TT-BGD&ĐT về việc sửa đổi quy chế 43 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Văn bản hợp nhất Quy chế 43_2007 và thông tư sửa đổi 57_2012.docVăn bản hợp nhất Quy chế 43_2007 và thông tư sửa đổi 57_2012.doc
2. Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Dược Hà Nội.
QĐ số 538_QĐ-DHN ngày 22.08.2013 ban hành hướng dẫn thực hiện quy chế 43 của Trường Đại học Dược Hà Nội.pdfQĐ số 538_QĐ-DHN ngày 22.08.2013 ban hành hướng dẫn thực hiện quy chế 43 của Trường Đại học Dược Hà Nội.pdf

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: