Các bậc, trình độ đào tạo của Trường Đại học Dược Hà Nội - Mô hình và chương trình đào tạo - Cổng thông tin Đại Học Dược

Các bậc, trình độ đào tạo của Trường Đại học Dược Hà Nội (07/03/2017)

Trường Đại học Dược Hà Nội đào tạo ngành Dược học ở các bậc học, trình độ sau:
1. Đào tạo sau đại học:
- Tiến sỹ.
- Thạc sỹ.
- Dược sỹ chuyên khoa cấp I.
- Dược sỹ chuyên khoa cấp II.
2. Đào tạo đại học:
- Đại học chính quy.
- Đại học liên thông từ cao đẳng.
- Đại học liên thông từ trung cấp.
- Đại học văn bằng hai.
3. Đào tạo cao đẳng:
- Cao đẳng chính quy.

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: