Chương trình đào tạo của Trường Đại học Dược Hà Nội - Mô hình và chương trình đào tạo - Cổng thông tin Đại Học Dược

Chương trình đào tạo của Trường Đại học Dược Hà Nội (07/03/2017)

Chương trình đào tạo đại học, cao đẳng ngành Dược học tại Trường Đại học Dược Hà Nội bao gồm các môn học, học phần thuộc kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở khối ngành, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành với khối lượng kiến thức như sau (không bao gồm các học phần Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất):
- Đại học chính quy: 155 tín chỉ.
- Đại học liên thông từ trung cấp: 120 tín chỉ.
- Đại học liên thông từ cao đẳng: 78 tín chỉ.
- Đại học văn bằng hai: 100 tín chỉ.
- Cao đẳng chính quy: 100 tín chỉ.

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: