PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - THÔNG TIN ĐƠN VỊ - Cổng thông tin Đại Học Dược

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO (01/02/2018)

​1. Thông tin giao dịch của đơn vị
Tên: phòng Đào tạo (Tên tiếng Anh: Department of Trainning)
Điện thoại: (024) 39334855 - (024) 38264465 Fax: (024) 38264464
Trưởng đơn vị (học hàm, học vị, họ, tên): TS. Vũ Xuân Giang
 
2. Quá trình hình thành và phát triển
      Để đáp ứng yêu cầu về đào tạo cán bộ dược có trình độ đại học phải tăng cả về số lượng và quy mô đào tạo, ngày 29/9/1961 Bộ trưởng Bộ Y tế Phạm Ngọc Thạch ký Quyết định số 828/BYT-QĐ, tách Trường Đại học Y - Dược khoa thành trường Đại học Y khoa và Trường Đại học Dược khoa trực thuộc Bộ Y tế. Trong Quyết định trên có ghi cụ thể: "Lãnh đạoTrường Đại học Dược khoa do một Hiệu trưởng phụ trách và 1 hoặc 2 Hiệu phó giúp việc. Tổ chức gồm có các phòng sau đây: phòng Giáo vụ - Giáo tài, phòng Tổ chức cán bộ, phòng Hành chính - Quản trị". Từ đó, phòng Giáo vụ (sau là phòng Đào tạo) ra đời và liên tục tồn tại gắn liền với sự phát triển của Nhà trường. Sau hơn 2 năm chuẩn bị về cơ sở vật chất, cơ cấu tổ chức và cán bộ, đến đầu năm 1964 Trường Đại học Dược khoa mới chính thức hoạt động độc lập.
      Với chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng các chiến lược phát triển đào tạo của Nhà trường. Quản lý, tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyển sinh, đào tạo đại học và lưu trữ kết quả đào tạo theo các quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo, quy định của Nhà nước đã ban hành, phòng Đào tạo luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy và Ban giám hiệu Nhà trường, trải qua các thời kỳ, dù trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hay trong công cuộc xây dựng đất nước, tập thể phòng Đào tạo luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tận tụy công tác trên mỗi cương vị được phân công, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, đảm bảo chất lượng và mở rộng quy mô đào tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Nhà trường đoàn kết, vững mạnh và phát triển.
 
3. Các hình thức thi đua, khen thưởng đã đạt được
 
* Danh hiệu thi đua
​​Năm
Danh hiệu thi đua
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2007-2008
TT Lao động xuất sắc
QĐ số 2329/QĐ-BYT ngày 30/6/2008 của Bộ Y tế
2008-2009
TT Lao động xuất sắc
QĐ số 2345/QĐ-BYT ngày 30/6/2009 của Bộ Y tế
2008-2009
TT Lao động xuất sắc
QĐ số 1736/QĐ-BYT ngày 24/5/2010 của Bộ Y tế
2009-2010
TT Lao động xuất sắc
QĐ số 929/QĐ-BYT ngày 31/3/2011 của Bộ Y tế
2010-2011
TT Lao động xuất sắc
QĐ số 441/QĐ-BYT ngày 15/02/2012 của Bộ Y tế
2011-2012 Tập thể lao động tiên tiến QĐ số 401/QĐ-BYT ngày 15/02/2012 của Bộ Y tế
2012-2013 Tập thể lao động xuất sắc QĐ số 202/QĐ-BYT ngày 16/01/2014 của Bộ Y tế
2013-2014 Tập thể lao động xuất sắc QĐ số 5148/QĐ-BYT ngày 12/12/2014 của Bộ Y tế
2014-2015 Tập thể lao động xuất sắc QĐ số 5594/QĐ-BYT ngày 30/12/2015 của Bộ Y tế
2015-2016 Tập thể lao động xuất sắc QĐ số 6262/QĐ-BYT ngày
20/10/2016 của Bộ Y tế
2016-2017 Tập thể lao động xuất sắc QĐ số 4785/QĐ-BYT ngày
26/10/2017 của Bộ Y tế
 
* Hình thức khen thưởng
Năm
Hình thức khen thưởng
Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng;
cơ quan ban hành quyết định
2004
Bằng khen thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH
QĐ số 1337 QĐ/TTg ngày 15/12/2004 của Thủ tướng chính phủ
2005
Bằng khen thực hiện xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch y tế năm 2004
QĐ số 631/QĐ-BYT ngày 14/3/2005 của Bộ Y tế
2007
Huân chương lao động hạng 3
QĐ số 927/2007 QĐ/CTN ngày 16/8/2007 của Chủ tịch nước
2006-2007
Bằng khen thực hiện xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2006-2007
QĐ số 942/QĐ-BYT ngày 20/3/2008 của Bộ Y tế
2007-2008
Bằng khen thực hiện xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2007-2008
QĐ số 915/QĐ-BYT ngày 20/3/2009 của Bộ Y tế
2010
Bằng khen Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2007 đến năm 2009, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
QĐ số 2448 QĐ/TTg ngày 31/12/2010 của Thủ tướng chính phủ
2010
Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của Nhà trường giai đoạn 2005-2010
QĐ số 2154/QĐ-BYT ngày 21/6/2010 của Bộ Y tế
2010
Bằng khen tập thể nữ “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” 5 năm 2006-2010
QĐ số 76A/QĐ-CĐYT ngày 16/6/2010 của Công đoàn Y tế Việt Nam
2013-2014
Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch Y tế năm học 2013-2014
QĐ số 5148/QĐ-BYT ngày 12/12/2014 của Bộ Y tế
2014-2015
Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm học 2014-2015
QĐ số 5053/QĐ-BYT ngày 27/11/2015 của Bộ Y tế
 
 4. Trưởng/Phụ trách và Phó trưởng đơn vị/tổ chức qua các thời kỳ
 - Trưởng/Phụ trách qua các thời kỳ:
  
 PGS.TS. Nguyễn Thành Đô (1961-1964).png
 GS.TS Nguyễn Gia Chấn (1964-1965) (1972-1983).png
 DS. Nguyễn Huy Cẩn 1966-1972).png
PGS.TS. Nguyễn Thành Đô
(1961-1964)
GS.TS. Nguyễn Gia Chấn
(1964-1965)
(1972-1983)
DS. Nguyễn Huy Cẩn
(1966-1972)
 DSCKII.Trương Quang Ẩn (1983-2002).png
 TS. Trần Viết Hùng (2002-2010).png
 TS. Vũ Xuân Giang.png
DSCKII.Trương Quang Ẩn
(1983-2002)
TS. Trần Viết Hùng
(2002-2010)
TS. Vũ Xuân Giang
(2010 - nay)
 
 - Phó trưởng đơn vị/tổ chức qua các thời kỳ:
   DSCKII. Phạm Tiếp, phó trưởng phòng
   PGS.TS Phạm Quang Tùng, phó trưởng phòng
   PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuyển, phó trưởng phòng
   ThS. Trần Thị Lan Hương, phó trưởng phòng​​
 
5. Cán bộ, viên chức hiện nay 
a giang.jpg 
Trưởng phòng
TS. Vũ Xuân Giang
c huong.png 
Phó Trưởng phòng
ThS. Trần Thị Lan Hương 
ThS. Phạm Hoàng Diệu Linh.png 
Chuyên viên
ThS. Phạm Hoàng Diệu Linh
 
 
mai.png 
Chuyên viên
ThS. Phan Lê Bình Mai
 Anh the Duong.jpg
Chuyên viên
ThS. Nguyễn Thị Hà Dương
 
 
 

 
6. Chức năng nhiệm vụ của phòng Đào tạo
a. Chức năng
       Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng các chiến lược phát triển đào tạo của nhà trường. Quản lý, tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyển sinh, đào tạo đại học và lưu trữ kết quả đào tạo theo các quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo, quy định của Nhà nước đã ban hành.
b. Nhiệm vụ
- Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo đại học hàng năm      
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác tuyển sinh đào tạo đại học trong Nhà trường      
- Nghiên cứu và đề xuất việc phát triển CSVC cần thiết phục vụ công tác đào tạo      
- Cụ thể hóa và triển khai thực hiện các văn bản, quy định, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo      
- Phối hợp các BM xây dựng chương trình đào tạo toàn khóa của ác hệ đào tạo đại học trong Trường và theo dõi việc thực hiện CTĐT đại học      
- Phối hợp các BM tổ chức quản lý và biên soạn giáo trình, TLTK phục vụ giảng dạy, học tập      
- Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập chung cho từng khóa học, năm học, học kỳ, tổ chức các lớp học, lập TKB, bố trí, điều hành tiến trình GD-HT      
- Xây dựng lịch thi và tổ chức các kỳ thi: kết thúc học phần, thi tốt nghiệp. Phối hợp Phòng KT&KĐCL trong việc ra đề thi cho các kỳ thi      
- Phối hợp Phòng KT&KĐCL tổ chức giảng dạy và đánh giá sinh viên      
- Tổ chức, theo dõi công tác đi thực tế cho sinh viên tại cơ sở ngoài trường      
- Tham gia tiếp nhận, quản lý sinh viên nước ngoài      
- Quản lý kết quả học tập và phối hợp xét lên lớp, ngừng học, thôi học và bảo lưu kết quả học tập cho sinh viên.      
- Quản lý công tác chứng nhận kết quả học tập, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên.      
- Điều phối hoạt động giảng dạy tại cơ sở thực tập thực tế. Xây dựng và theo dõi hợp đồng đào tạo với các cơ sở ngoài trường      
- Quản lý và bố trí giảng đường theo TKB, lịch thi      
- Tổng hợp giờ giảng của giảng viên, phối hợp thanh toán giờ giảng cho giảng viên thỉnh giảng, các cơ sở thực tế      
- Chuẩn bị và tổ chức lễ tốt nghiệp hàng năm      
- Phối hợp với phòng QLSV trong nhập học, khai giảng, khen thưởng, kỷ luật, xét học bổng, học phí, đánh giá điểm rèn luyện của SV      
- Phối hợp với phòng TCKT, QLSV trong việc thu học phí của SV      
- Phối hợp với phòng TCCB, các bộ môn trong việc thực hiện định mức giờ giảng, công tác thỉnh giảng      
- Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng theo kế hoạch của Nhà trường      
- Thực hiện công tác lưu trữ và bảo mật hồ sơ, dữ liệu và công tác báo cáo thống kê theo quy định của Nhà nước      
- Cập nhật, cung cấp các thông tin về mảng công tác của đơn vị mình cho website của Nhà trường      
- Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do Nhà trường giao.   
 
7. Phân công nhiệm vụ viên chức phòng Đào tạo
7.1. TS. Vũ Xuân Giang – Trưởng phòng, Bí thư chi bộ Đào tạo:
​- Tham mưu cho Hiệu trưởng về các công tác đào tạo đại học, cao đẳng trong Trường.
- Lãnh đạo viên chức trong phòng Đào tạo (sau đây gọi tắt là Phòng) thực hiện các quy định, quy chế của Trường và của Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đảm bảo dân chủ, minh bạch và hiệu quả trong hoạt động của Phòng. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các mặt công tác và quản lý cán bộ của Phòng.
- Căn cứ vào chủ trương, kế hoạch công tác của Đảng ủy và Ban Giám hiệu, xây dựng kế hoạch công tác năm, tháng, tuần của Phòng; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác của CBVC trong Phòng.
- Xây dựng tác phong làm việc, duy trì kỷ luật lao động, mối quan hệ đoàn kết, dân chủ, thân ái trong nội bộ Phòng và với các đơn vị trong Trường; chăm lo điều kiện làm việc, đào tạo, bồi dưỡng trình độ chính trị, nghiệp vụ cho CBVC trong Phòng.
- Xây dựng định hướng, kế hoạch đào tạo, chỉ tiêu đào tạo hàng năm; theo dõi, tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh của Trường.
- Theo dõi, tổ chức thực hiện công tác đào tạo các hệ đại học, cao đẳng, liên thông của Trường.
- Theo dõi, tổ chức thực hiện công tác đảm bảo chất lượng theo kế hoạch của Trường.
- Trình hoặc duyệt văn bản để chuyên viên trình Lãnh đạo Trường ký các văn bản do Phòng soạn thảo.
- Kiêm nhiệm công tác giảng dạy tại bộ môn Dược liệu theo sự phân công của bộ môn (số giờ tiêu chuẩn theo quy định của Nhà trường về chế độ giảng dạy của giảng viên).
- Thực hiện các công tác của Bí thư Chi bộ.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu hoặc Hiệu trưởng phân công.
7.2. ThS. Trần Thị Lan Hương - Phó trưởng Phòng:
- Trợ giúp Trưởng phòng trong quản lý chung.
- Phụ trách công tác xây dựng kế hoạch học tập; xây dựng, tổ chức thực hiện và theo dõi thực hiện thời khóa biểu, tiến trình học tập, chương trình giảng dạy.
- Phụ trách công tác giao giờ giảng cho các bộ môn, tổ chức thực hiện việc theo dõi và tổng hợp giờ giảng, thanh toán giờ giảng của các bộ môn.
- Phụ trách công tác lập kế hoạch thi, kế hoạch học lại của các khóa.
- Phụ trách thực hiện công tác đảm bảo chất lượng theo kế hoạch của Trường.
- Ủy viên thường trực ban xây dựng chương trình đại học, cao đẳng.
- Ủy viên ban tài liệu học tập.
- Quản lý, điều phối giảng đường.
- Tham gia công tác tuyển sinh, tốt nghiệp.
- Kiêm nhiệm công tác giảng dạy tại bộ môn Hóa dược theo sự phân công của bộ môn (số giờ tiêu chuẩn theo quy định của nhà trường về chế độ giảng dạy của giảng viên).
- Giải quyết các công việc của phòng khi được Trưởng phòng ủy quyền.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.
7.3. ThS. Phạm Hoàng Diệu Linh - Chuyên viên:
- Chịu trách nhiệm trong công tác tốt nghiệp: điều kiện dự thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp, quyết định tốt nghiệp.
- Công tác quản lý kết quả học tập.
- Lập danh sách thi, phân bố giảng đường thi, hoãn thi, bổ sung danh sách thi.
- Đăng ký học cho sinh viên theo hệ thống tín chỉ.
- Đăng ký học lại cho sinh viên. (phối hợp với nhân viên mới)
- Triển khai các công việc liên quan đến thực tế cơ sở cho sinh viên.
- Đăng ký chuyên đề tự chọn cho sinh viên. (phối hợp với nhân viên mới)
- Xác nhận thời gian học tập, tốt nghiệp, kết quả học tập cho sinh viên. (phối hợp với nhân viên mới)
- Công nhận chứng chỉ tiếng Anh.
- Quản lý bằng tốt nghiệp, công tác hủy bằng.
- Tham gia công tác tuyển sinh, tốt nghiệp.
- Lưu trữ điểm thi học phần, điểm thi tốt nghiệp, điểm thi tuyển sinh. (phối hợp với nhân viên mới)
- Tham gia xây dựng các quy định, quy chế đào tạo trong Trường.
- Cụ thể hóa và triển khai thực hiện các văn bản, quy định, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tiếp nhận, trả lời điện thoại, phản hồi ý kiến giảng viên, sinh viên, phụ huynh và các câu hỏi khác.
- Thực hiện các công việc khi được Trưởng phòng phân công.
7.4. ThS. Phan Lê Bình Mai - Chuyên viên:
- Triển khai các công việc liên quan đến khóa luận tốt nghiệp và thi lý thuyết tổng hợp.
- Chịu trách nhiệm chính liên quan về mạng lưới đảm bảo chất lượng của Phòng.
- Thư ký ban tài liệu học tập.
- Chịu trách nhiệm lập bảng kê các khoản thanh toán ngay cho giảng viên, kỹ thuật viên.
- Làm hợp đồng và xác nhận giờ thỉnh giảng.
- Cố vấn học tập. (phối hợp với nhân viên mới)
- Tham gia xây dựng chương trình đại học, cao đẳng.
- Tham gia quản lý, điều phối giảng đường. (phối hợp với nhân viên mới)
- Tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện và theo dõi thực hiện thời khóa biểu, tiến trình học tập, chương trình giảng dạy.
- Tham gia tổng hợp giờ giảng, thanh toán giờ giảng.
- Tham gia công tác tuyển sinh, tốt nghiệp.
- Tiếp nhận, trả lời điện thoại, phản hồi ý kiến giảng viên, sinh viên, phụ huynh và các câu hỏi khác.
- Thực hiện công việc khi được Trưởng Phòng phân công.
7.5. ThS. Nguyễn Thị Hà Dương - Chuyên viên:
- Chịu trách nhiệm với Trưởng phòng về triển khai và theo dõi công tác tuyển sinh các hệ.
- Chịu trách nhiệm chính liên quan về lịch thi.
- Tham gia tổng hợp giờ giảng.
- Đưa thông báo của Phòng lên website Trường. (phối hợp với nhân viên mới)
- Tham gia xây dựng kế hoạch, tiến trình, thời khóa biểu năm học.
- Tham gia công tác tốt nghiệp.
- Tham gia quản lý, điều phối giảng đường. (phối hợp với nhân viên mới)
- Chịu trách nhiệm văn phòng phẩm, các mẫu biểu cho sinh viên.
- Liên hệ với giảng viên, sinh viên.
- Theo dõi tài sản, trang thiết bị trong phòng.
- Công tác văn thư, lưu trữ công văn, quyết định. (phối hợp với nhân viên mới)
- Tiếp nhận, trả lời điện thoại, phản hồi ý kiến giảng viên, sinh viên, phụ huynh và các câu hỏi khác.
- Thực hiện công việc khi được Trưởng Phòng phân công.

Các tin đã đưa ngày: