Đặc điểm, nhiệm vụ, yêu cầu công tác chính trị tư tưởng năm học 2011-2012 - Giới thiệu - Cổng thông tin Đại Học Dược

Đặc điểm, nhiệm vụ, yêu cầu công tác chính trị tư tưởng năm học 2011-2012 (04/06/2012)

​Năm học 2011-2012 Nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chỉ tiêu, kế hoạch được giao, duy trì hai địa chỉ phối hợp đào tạo hiện có ở Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và mở thêm một địa điểm phối hợp mới tại Hải Dươngđể đào tạo nguồn nhân lực dược đáp ứng nhu cầu xã hội.

I - ĐẶC ĐIỂM:

- Năm học 2011-2012 Nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chỉ tiêu, kế hoạch được giao, duy trì hai địa chỉ phối hợp đào tạo hiện có ở Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và mở thêm một địa điểm phối hợp mới tại Hải Dươngđể đào tạo nguồn nhân lực dược đáp ứng nhu cầu xã hội.
- Năm học 2011-2012 là năm Nhà trường có sự kiện quan trọng: Kỷ niệm 50 năm ngày tách trường và đón nhận danh hiệu đơn vị Anh hùng Lao động; cùng với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như 66 năm ngày Quốc khánh; 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ; 122 năm ngày sinh nhật Bác. Năm học 2011 – 2012 Đảng bộ Nhà trường tiếp tục lãnh đạo đưa nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đi vào cuộc sống; lãnh đạo Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nhà trường tiến hành Đại hội nhiệm kỳ XXII (2012 - 2014).
- Số lượng sinh viên nhiều hơn năm trước, chất lượng đòi hỏi ngày càng cao trong điều kiện giảng đường, phòng thực tập, đảm bảo cho giảng dạy, thực tập, nghiên cứu, còn khó khăn.
II NHIỆM VỤ:
- Tổ chức cho cán bộ viên chức, đảng viên, Đoàn viên thanh niên, học viên, sinh viên Nhà trường học tập, quán triệt nắm được nội dung cơ bản nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XI. Xây dựng ý thức chấp hành nghiêm mọi chỉ thị, nghị quyết của tổ chức đảng các cấp, chấp hành chỉ thị, kế hoạch của Bộ Giáo dục & Đào tạo; Bộ Y tế.
- Tiếp tục học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức, các đơn vị và mọi cá nhân trong trường. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 296/CT-TTg ngày 27/2/2010 của Thủ Tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012 và Chỉ thị 33/2006/CT-TTg ngày 8/9/2006 của Thủ Tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.
- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động công tác chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, học viên, sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền cổ động nhân dịp các ngày lễ, tết trong năm và các sự kiện chính trị diễn ra tại trường, động viên cổ vũ mọi người khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
- Phổ biến cho cán bộ viên chức, đảng viên, Đoàn viên thanh niên, học viên, sinh viên Nhà trường nắm được các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam, giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính, phòng chống ma túy, tệ nạn mại dâm, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; hạn chế tác hại của trò chơi điện tử có nội dung xấu; giáo dục an toàn giao thông; công tác bảo đảm an ninh trường học
-Tổ chức học tập và thực hiện đầy đủ các nội dung được quy định trong Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục năm 2009.
- Thực hiện đầy đủ các nội dung về quy chế HSSV; quy chế về đánh giá rèn luyện sinh viên ; quy chế nội, ngoại trú; quy chế rèn luyện giáo dục thể chất và y tế trường học cũng như các văn bản khác về công tác HSSV. Coi trọng giáo dục thể chất, sức khỏe, y tế trường học phòng chống dịch bệnh.
- Định hướng công tác chính trị tư tưởng và các hoạt động của ĐTN-HSV hướng vào thực hiện tốt phong trào học tập, nghiên cứu khoa học và các phong trào khác. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thường xuyên bảo đảm tốt đời sống tinh thần cho mọi đoàn viên thanh niên.
- Phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức quần chúng thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên mọi người phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Phấn đấu xây dựng các tổ chức quần chúng đạt danh hiệu xuất sắc góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.
III – YÊU CẦU:
- Coi trọng vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng các cấp, đề cao tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, phát huy trách nhiệm của mọi người, mọi tổ chức để tạo sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.
- Bám sát nhiệm vụ chính trị của nhà trường tích cực triển khai làm tốt công tác chính trị, tư tưởng đem lại hiệu quả thiết thực góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.
- Nắm vững nguyên tắc, kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức, chủ động làm tốt công tác tham mưu, tranh thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn của lãnh đạo Nhà trường để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ được giao.
 
TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN
stt
Nội dung công việc
Biện pháp thực hiện
Thời gian
Đơn vị thực hiện
Phụ trách
Ghi chú
 
1
 
 
- Xây dựng kế hoạch công tác chính trị tư tưởng năm học 2011-2012
 
 
Phòng CTCT hiệp đồng với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, tổng hợp báo cáo thông qua TVĐU-BGH
 
Tháng 8/2011
 
PCTCT; BM Mác-Lênin;
CĐ; ĐTN; HSV; BMGDTC
 
Hiệu trưởng
 
 
 
 
 
 
2
 
- Tập huấn cán bộ và Đại Hội Chi đoàn, Chi hội
BCH Đoàn Hội xây dựng kế hoạch, thông qua Giám hiệu và triển khai thực hiện.
 
Tháng 8/2011
 
BCH Đoàn, Hội
 
BGH
 
 
3
- Tiếp nhận làm thủ tục nhập học cho HS – SV mới
Chuẩn bị các nội dung, văn bản, mẫu biểu hướng dẫn và thực hiện theo kế hoạch.
 
Tháng 9/2011
ĐT; TCKT; YT; ĐTN
 
BGH
 
 
4
- Tổ chức tuần giáo dục chính trị cho công dân HSSV đầu khoá, đầu năm.
 
Phòng CTCT xây dựng kế hoạch thông qua BGH và hiệp đồng với các đơn vị triển khai thực hiện
 
Tháng 9/2011
 
BGH; CTCT; ĐT; Mác-Lênin
 
Hiệu trưởng
 
 
 
 
5
- Khai giảng năm học mới 2011 -2012
 
Thực hiện theo kế hoạch của BGH
 
Tháng 9/2011
SV K66 và đại diện các khóa, cán bộ, giảng viên
 
Hiệu trưởng
 
 
6
 
- Tổ chức Trung thu cho các cháu là con CBVC trong trường
Ban nữ công xây dựng kế hoạch thông qua BCHCĐ
Tháng 9/2011
 
BCHCĐ
 
CTCĐ
 
 
 
7
- Quán triệt NQ Đại hội XI của Đảng cho cán bộ đảng viên
Văn phòng thực hiện kế hoạch theo sự chỉ đạo của Đảng ủy
 
Tháng 9/2011
CBVC và đảng viên
Bí thư Đảng ủy
 
 
8
- Chương trình hoạt động chào mừng sinh viên Khóa 66 nhập trường và tổ chức tham quan một số di tích lịch sử của của Thủ đô, thi « MC Pharma ».
ĐTN, Hội sinh viên có kế hoạch thông qua Ban giám hiệu và triển khai thực hiện
 
Tháng 9/2011
 
ĐTN; HSV;
SV K66
 
BTĐTN, CT HSV
 
 
9
- Giải thi đấu thể thao, cuộc thi ảnh, English cotest 2011, Game show « Are you ready, làm báo tường chào mừng 50 năm ngày tách trường
ĐTN; HSV; CĐ ; BMGDTC có kế hoạch triển khai thực hiện.
 
Th 9-10/2011;
 
ĐTN; HSV ; ĐVCĐ
BMGDTC CTCĐ; BTĐ; HSV;
 
 
10
- Hội diễn văn nghệ quần chúng kỷ niệm 50 năm ngày tách Trường
CĐ. ĐTN, HSV phối hợp tổ chức tập luyện và tham gia hội diễn
Tháng 10/2011
 
CĐ. ĐTN, HSV
 
CTCĐ
 
 
11
- Hội thi cán bộ Hội giỏi năm 2011 và xét danh hiệu sinh viên 5 tốt Thủ đô thời đại mới
BCH Hội sinh viên xây dựng kế hoạch thông qua và triển khai thực hiện
 
Tháng 10/2011
 
HSV
 
CT HSV
 
 
12
- Hoạt động chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam
Ban nữ công có kế hoạch phối hợp với ĐTN-HSV để thực hiện
Tháng 10/2011
CĐ ; ĐTN ; HSV
CTCĐ
 
 
13
Tổng kết công tác Công đoàn năm 2011, xây dựng phương hướng hoạt động năm 2012
BCH có kế hoạch hướng dẫn các tổ thực hiện theo quy định
Tháng 10/2011
Đoàn viên Công đoàn
CTCĐ
 
 
14
 
- Hiến máu nhân đạo đợt 1
CLB hiến máu phối hợp với Đoàn thanh niên, Công đoàn thực hiện
Tháng 10/2011
 
Toàn trường
CLB
HMNĐ
 
 
15
- Hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam
BGH có kế hoạch mít tinh; Học viên - sinh viên chúc mừng thầy cô.
Tháng 11/2011
 
Toàn trường
Hiệu trưởng
 
 
16
 
- Đại hội cán bộ viên chức và phát động phong trào thi đua năm học 2011-2012
Ban Giám hiệu và Công đoàn phối hợp thực hiện
 
Tháng 11/2011
Cán bộ viên chức toàn trường
Hiệu trưởng
CTCĐ
 
17
-Kỷ niệm 50 năm ngày tách Trường và đón nhận Anh hùng Lao động.
Thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban thực hiện theo nghị quyết của Đảng ủy
Tháng 11/2011
 
Cán bộ viên chức, HV,SV toàn trường
BTĐU, Hiệu trưởng
 
 
18
- Kỷ niệm ngày TLQĐND Việt Nam và ngày hội Quốc phòng toàn dân
Gặp mặt cựu quân nhân và tự vệ ôn lại tryền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam
Tháng 12/2011
 
Cựu chiến binh;
tự vệ trường
BGH
BM GDQP
 
 
19
- Kỷ niệm 82 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
Đảng ủy có kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện
Tháng 2/2012
 
Toàn trường
Bí thư ĐU
 
 
20
- Kết nạp đoàn viên Công đoàn mới
BCH có kế hoạch triển khai thực hiện
Tháng 2/2012
BCHCĐ và đ. viên CĐ mới
CTCĐ
 
21
- Chương trình « Guitar Corner »b Hội thao kỹ năng mềm cho sinh viên.
Các câu lạc bộ Hội sinh viên có kế hoạch thông qua Giám hiệu để thực hiện
Tháng 2/2012
Các thành viên của hội
CTHSV
 
 
22
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ trong năm
PCTCT chủ động triển khai thực hiện theo kế hoạch.
 
Cả năm
 
CTCT
 
BGH
 
 
23
- Hoạt động kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam và ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
Ban chấp hành Công đoàn tổ chức cho đoàn viên công đoàn tham quan danh lam thắng cảnh và gặp gỡ giao lưu.
 
Tháng 2+3/2012
 
ĐVCĐ
 
CTCĐ
 
 
24
- Giải thi đấu các môn thể thao chào mừng 37 năm ngày GPMN và 122 năm ngày sinh nhật Bác.
ĐTN; HSV; CĐ ; BMGDTC có kế hoạch triển khai thực hiện.
 
 
4-5 /2012
ĐTN; HSV ; ĐVCĐ
BMGDTC CTCĐ; BTĐ; HSV;
 
 
25
 
- Hiến máu nhân đạo đợt 2
CLB hiến máu phối hợp với đoàn thanh niên, Công đoàn thực hiện
 
Tháng 3/2012
 
Toàn trường
CLB
HMNĐ
 
 
 
26
 
- Hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đoàn và tổng kết năm thanh niên 2011
 
- BCH Đoàn trường phát động thi đua và tổ chức các hoạt động chào mừng ngày TLĐTNCSHCM.Chuẩn bị nội dung tổng kết năm thanh niên 2011
 
 
Tháng 3/2012
 
 
ĐVTN
 
 
 
BTĐT
 
 
 
 
 
27
- Đại hội ĐTNCS HCM trường nhiệm kỳ XXI, nhiệm kỳ 2012 - 2014
BCHĐ trường xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung thông qua BGH
 
Tháng 3/2012
 
BCH
 
BTĐ
 
28
- Hướng nghiệp cho sinh viên năm cuối
ĐTN, PĐT, phối hợp với các Doanh nghiệp đến tư vấn và tuyển dụng
 
Tháng 4/2012
 
SV năm cuối
TPĐT, BTĐ, CTHSV
 
29
Tập huấn cán bộ Công đoàn
Ban chấp hành có kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện
Tháng 5/2012
Cán bộ Công đoàn
CTCĐ
 
 
30
- Tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi và khen thưởng các cháu có thành tích học tập
Ban nữ công xây dựng kế hoạch thông qua BCH và triển khai thực hiện
 
Tháng 6/2012
 
Ban nữ công
 
CTCĐ
 
 
31
- Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp DS Khoá 62; CT 43; BHK5
Thực hiện theo kế hoạch
 
Tháng 6/2012
CTCT: ĐT; HCTH
 
BGH
 
 
32
- Phát động mùa hè tình nguyện, tiếp sức mùa thi và tập huấn cán bộ Đoàn, Hội
Đoàn thanh niên lập kế hoạch thông qua BGH
 
Tháng 6/2012
 
ĐTN; SVTN
 
Bí thư Đoàn
 
 
33
- Tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày TBLS 27/7
Gặp mặt thăm hỏi, thương binh, con em thương binh, liệt sỹ
Tháng 7/2012
TCCB - CTCT
 
BGH
 
 
PHÒNG CTCT, CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN TN, HỘI SV, BỘ MÔN GDTC
 
Đã ký
 
Phạm Văn Tươi, Đinh Thị Thanh Hải, Thân Thị Kiều My, Nguyễn Hoàng Linh, Trần Quang Long
 
ĐẢNG ỦY- BAN GIÁM HIỆU
 
Đã ký
 
Lê Viết Hùng

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: