Thông tin đơn vị - Thông tin đơn vị - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin đơn vị (07/01/2014)

1.Thông tin giao dịch của đơn vị:
Tên: Phòng Công Nghệ Thông Tin.     
Tên tiếng Anh: Department of Information Technology
Điện thoại: 84-4-39335705            Fax:
Email: p.cnttdhd@hup.edu.vn            Website:
Trưởng đơn vị: ThS. Trần Quang Tuyến, Giảng viên.
2.Quá trình hình thành và phát triển
Thành lập năm 2009. Theo quyết định số: 296/QĐ-DHN, ngày 29 tháng 7 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội
3.Các hình thức thi đua, khen thưởng đã đạt được
- Từ năm 2010 đến nay Phòng luôn đạt danh hiệu lao động tiên tiến
- 100% cán bộ viên chức hàng năm đạt danh hiệu lao động tiên tiến
4.Trưởng/Phụ trách và Phó trưởng đơn vị qua các thời kỳ
 
   
 
Ths. Trần Quang Tuyến
(Từ 2009 - Hiện nay)
 
5. Cán bộ, viên chức hiện nay
  

Ths. Trần Quang Tuyến
Trưởng Phòng

Ths. Vũ Viết Nam Hưng
Chuyên viên
cntt5-Đức.jpg
CN. Phạm Phú Đức
Chuyên viên

CN. Đoàn Thị Hồng
Chuyên viên

CN.Nguyễn Lan Anh
Kỹ thuật viên
 6. Chức năng nhiệm vụ của đơn vị  
Chức năng  
Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý và phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong mọi lĩnh vực hoạt động của trường. Thực hiện công tác quản lý, đảm bảo hoạt động và phát triển ứng dụng CNTT trong quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường theo phê duyệt của Hiệu trưởng. 
Nhiệm vụ  
  • 1. Xây dựng quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT theo đúng các quy định hiện hành.  
  • 2. Giám sát, đánh giá, kiến nghị với các đơn vị thuộc trường có liên quan về việc tuân thủ quy định, quy chế về hoạt động và ứng dụng CNTT đã được Hiệu trưởng ban hành.  
  • 3. Lập kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT trong trường theo phê duyệt của Ban giám hiệu.  
  • 4. Tư vấn xây dựng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật khi đầu tư thiết bị liên quan đến công nghệ thông tin.  
  • 5. Thực hiện việc thu thập, lưu trữ, xử lý và đảm bảo an toàn thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ban giám hiệu.  
  • 6. Quản lý, đảm bảo cơ sở hạ tầng về kỹ thuật công nghệ thông tin cho các hoạt động trong nhà trường.   
  • 7. Quản lý và duy trì hoạt động, cập nhật kịp thời thông tin trên trang thông tin điện tử (website) của trường, các đơn vị trong trường.  
  • 8. Thực hiện công tác báo cáo thống kê theo quy định và yêu cầu của trường.  
  • 9. Tham gia phối hợp đào tạo và đào tạo lại về công nghệ thông tin.  
  • 10. Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do nhà trường giao. 
7. Phân công nhiệm vụ cán bộ, viên chức trong đơn vị  
7.1. Ông Trần Quang Tuyến - Trưởng phòng:  
- Nghiên cứu, tư vấn, đề xuất quy hoạch, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn ứng dụng và phát triển CNTT của trường, đơn vị: tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, các chương trình quản lý ứng dụng và phát triển CNTT sau khi được phê duyệt. 
- Xây dựng qui chế, qui định liên quan đến các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT theo đúng các quy định hiện hành.  
- Quản lý cơ sở vật chất hiện có, từng bước có kế hoạch nâng cấp, tăng cường năng lực phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý.  
- Tổ chức quan hệ trao đổi, hợp tác chia sẻ tài nguyên với các đối tác trong và ngoài nước.  
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao. 
Công việc kiêm nhiệm:  
- Quản trị lỗi hệ thống thiết bị.  
- Kiểm soát hiệu năng sử dụng mạng.  
- Kiểm soát an ninh, bảo mật thông tin và an toàn hệ thống server, web, aplication, firewall, VPN, antivirus. 
- Quản lý việc sao lưu và phục hồi dữ liệu.   
- Quản lý việc bảo trì, sửa chữa, nâng cấp phần cứng, phần mềm, firmware, cài đặt, cấu hình hệ thống server, thiết bị mạng LAN, WAN, đường truyền internet, UPS.  
- Theo dõi hoạt động của hệ thống điều hòa nhiệt độ, kiểm soát độ ẩm của phòng server. 
7.2. Bà Đoàn Thị Hồng: Chịu trách nhiệm về hoạt động của các phần mềm chuyên dụng.  
- Cài đặt, hướng dẫn sử dụng, khắc phục lỗi trên các phần mềm hệ thống, phần mềm chuyên dụng trong quản lý điều hành (tự thực hiện hoặc mời chuyên gia khi được sự đồng ý).  
- Phát triển phần mềm, xử lý thông tin.  
- Tiếp nhận, xử lý các thông tin yêu cầu về máy in từ các đơn vị. Hướng dẫn xử lý, giải đáp thắc mắc, yêu cầu liên quan đến việc sử dụng máy vi tính, hệ thống mạng, internet, email qua điện thoại và email.  
- Phụ trách công việc hành chính của phòng.  
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công. 
7.3. Ông Vũ Viết Nam Hưng: Chịu trách nhiệm về hoạt động của thiết bị CNTT (máy tính, máy in, máy chiếu, lưu điện, thiết bị mạng LAN) tại các đơn vị không bao gồm phòng CNTT và Thư viện. 
- Quản lý lắp đặt, sửa chữa, vận hành, thanh lý hệ thống thiết bị CNTT (tự thực hiện hoặc mời chuyên gia khi được sự đồng ý). 
- Quản lý việc bảo trì, sửa chữa, nâng cấp phần cứng, phần mềm, firmware, cài đặt, cấu hình hệ thống thiết bị CNTT.  
- Quản lý việc bảo trì, duy tu, sửa chữa hệ thống cáp quang, cáp mạng nội bộ, hệ thống mạng kết nối giữa các cơ sở.  
- Quản lý việc bảo trì, duy tu, sửa chữa hệ thống điện cung cấp cho thiết bị CNTT.  
- Tiếp nhận, xử lý các thông tin yêu cầu sữa chữa từ các đơn vị. Hướng dẫn xử lý, giải đáp thắc mắc, yêu cầu liên quan đến việc sử dụng máy vi tính, hệ thống mạng, internet, email qua điện thoại và email.  
- Tham gia mua sắm thiết bị liên quan đến sửa chữa thiết bị CNTT.  
- Hoàn thành bàn giao, thanh quyết toán.  
- Tham gia vào các công việc khác khi được sự phân công.  
Công việc kiêm nhiệm:  
- Quản trị toàn bộ hệ thống mạng, cài đặt, sửa chữa hệ thống server, website, thiết bị mạng, hệ thống sao lưu, hệ thống đường truyền internet.  
- Quản lý việc bảo trì, duy tu, sửa chữa hệ thống cáp quang, cáp mạng nội bộ, hệ thống mạng kết nối giữa các cơ sở.  
7.4. Bà Nguyễn Lan Anh: Chịu trách nhiệm về hoạt động của thiết bị CNTT (máy tính, máy in, máy chiếu, lưu điện, thiết bị mạng LAN) tại phòng thực tập của phòng CNTT và Thư viện.  
- Quản lý lắp đặt, sửa chữa, vận hành, thanh lý hệ thống thiết bị CNTT (tự thực hiện hoặc mời chuyên gia khi được sự đồng ý). 
- Quản lý việc bảo trì, sửa chữa, nâng cấp phần cứng, phần mềm, firmware, cài đặt, cấu hình hệ thống thiết bị CNTT.  
- Quản lý việc bảo trì, duy tu, sửa chữa hệ thống điện cung cấp cho thiết bị CNTT.  
- Tiếp nhận, xử lý các thông tin yêu cầu sữa chữa từ các đơn vị. Hướng dẫn xử lý, giải đáp thắc mắc, yêu cầu liên quan đến việc sử dụng máy vi tính, hệ thống mạng, internet, email qua điện thoại và email.  
- Quản lý tài sản (giáo tài) của phòng.  
- Tham gia vào các công việc khác khi được sự phân công.  
7.5 Ông phạn Phú Đức: Chịu trách nhiệm về hoạt động của các phần mềm chuyên dụng.
- Cài đặt, hướng dẫn sử dụng, khắc phục lỗi trên các phần mềm chuyên dụng trong quản lý điều hành (tự thực hiện hoặc mời chuyên gia khi được sự đồng ý).
- Phát triển phần mềm, xử lý thông tin.
- Tiếp nhận, xử lý các thông tin yêu cầu về máy in từ các đơn vị. Hướng dẫn xử lý, giải đáp thắc mắc, yêu cầu liên quan đến việc sử dụng máy vi tính, hệ thống mạng, internet, email qua điện thoại và email.
- Chuyên trách phát triển, cài đặt, sửa lỗi, nâng cấp các ứng dụng chuyên dụng tự xây dựng hoặc mua ngoài.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.

Các tin đã đưa ngày: