Thông báo về việc thực hiện các chế độ, chính sách cho sinh viên học kỳ II, 2015-2016 - Chế độ chính sách - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo về việc thực hiện các chế độ, chính sách cho sinh viên học kỳ II, 2015-2016 (25/02/2016)

Lịch nộp hồ sơ xét chế độ, chính sách cho sinh viên.
   08-09/03/2016:  Miễn giảm học phí
   10-11/03/2016:  Trợ cấp xã hội (Dân tộc vùng cao, Hộ nghèo,...)
   14-15/03/2016:  Hỗ trợ chi phí học tập
   16-17/03/2016:  Các đối tượng đặc biệt khó khăn khác

Hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách cho sinh viên trong học kỳ II, 2015-2016 được trình bày tóm tắt trong file đính kèm sau:


Lịch nộp hồ sơ xét chế độ, chính sách cho sinh viên.
   08-09/03/2016:  Miễn giảm học phí
   10-11/03/2016:  Trợ cấp xã hội (Dân tộc vùng cao, Hộ nghèo,...)
   14-15/03/2016:  Hỗ trợ chi phí học tập
   16-17/03/2016:  Các đối tượng đặc biệt khó khăn khác

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: