Thông báo về việc thực hiện các chế độ, chính sách cho sinh viên học kỳ I, 2015-2016 - Chế độ chính sách - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo về việc thực hiện các chế độ, chính sách cho sinh viên học kỳ I, 2015-2016 (05/10/2015)

​Hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách cho sinh viên trong học kỳ I, 2015-2016 được trình bày tóm tắt trong file đính kèm sau:


Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: