Hướng dẫn số 64 -KH/ĐU, ngày 26 tháng 11 năm 2012 - Đảng ủy - Cổng thông tin Đại Học Dược

Hướng dẫn số 64 -KH/ĐU, ngày 26 tháng 11 năm 2012 (28/11/2012)

​Về việc tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI
*
Số: 64 -KH/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 
Hà Nội, ngày  26  tháng 11 năm 2012
 
HƯỚNG DẪN
Tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015
 
Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam (Khóa XI); Quy định thi hành Điều lệ Đảng số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 05/01/2012 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương.
Thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 25/9/2012 của Đảng ủy về lãnh đạo đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2012 -2015;
Ban Thường vụ Đảng ủy hướng dẫn các chi bộ chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Đánh giá đúng thực trạng kết quả lãnh đạo, thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2012, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị TƯ3, hội nghị TƯ4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của chi bộ nhiệm kỳ 2012- 2015; lựa chọn và bầu cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ mới đảm bảo đúng tiêu chuẩn, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để lãnh đạo chi bộ hoàn thành nhiệm vụ.
2. Yêu cầu
Việc tổ chức đại hội chi bộ phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thực hiện đúng các quy định, quy trình, nội dung, tiến độ thời gian theo kế hoạch của Đảng ủy Trường; tuân thủ các nguyên tắc, quy định của Đảng; mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của đảng viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết.
Đại hội phải hoàn thành 3 nội dung: (1) Đánh giá đúng việc thực hiện nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2010 – 2012; (2) Đề ra được phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2012 – 2015; (3) Bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2012 – 2015. Các chi bộ được tổ chức xắp xếp lại theo nghị quyết 15 của Đảng ủy thực hiện nội dung (1) ở chi bộ cũ; nội dung (2) & (3) thực hiện ở chi bộ mới.
II.  QUY TRÌNH CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
1. Chuẩn bị đại hội
1.1. Lập kế hoạch
Bí thư chi bộ hoặc người được chỉ định triệu tập đại hội (triệu tập viên) căn cứ hướng dẫn của Đảng ủy dự thảo chương trình, kế hoạch, dự kiến phân công đảng viên thực hiện công tác chuẩn đại hội như: văn kiện - nhân sự; trang trí - khánh tiết, hậu cần - lễ tân.
1.2. Chuẩn bị báo cáo chính trị
- Bí thư chi bộ chịu trách nhiệm dự thảo báo cáo chính trị kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2012 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2015; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của chi ủy (nếu có chi ủy) hoặc báo cáo kiểm điểm của bí thư và phó bí thư (nếu có). Đối với chi bộ mới thành lập, triệu tập viên là người dự thảo phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2015 của chi bộ đó.
- Nội dung báo cáo chính trị cần đánh giá đúng thực trạng, kết quả thực hiện nhiệm vụ với nội dung cụ thể (theo mẫu). Kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành của chi ủy cần đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình; làm rõ ưu, khuyết điểm, trách nhiệm cá nhân trong chỉ đạo, lãnh đạo chi bộ; trong việc phát huy tính tiền phong gương mẫu, tác phong, đạo đức và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ.  
- Chi bộ gửi dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của chi ủy cho đảng viên trong chi bộ để lấy ý kiến góp ý. Bí thư chi bộ tổng hợp ý kiến của chi uỷ và đảng viên bổ sung vào dự thảo báo cáo của chi bộ.
1.3. Chuẩn bị nhân sự
- Tiêu chuẩn cấp ủy chi bộ:
+ Các đồng chí tham gia cấp ủy chi bộ phải đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ được quy định trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khoá VIII) và tại Khoản 1, Điều 12, Điều lệ Đảng (khoá XI). Chú ý chọn những đồng chí là đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có kiến thức và năng lực công tác thực tiễn, có khả năng lãnh đạo chi bộ có hiệu quả, có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ, có khả năng đoàn kết, tập hợp đảng viên, quần chúng, có ý thức tổ chức kỷ luật.
+ Không cơ cấu vào chi ủy những đảng viên hoặc có vợ (chồng) vi phạm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vi phạm những điều đảng viên và cán bộ, viên chức không được làm.
+ Khi chuẩn bị nhân sự cần chú ý đảng viên nữ; đảng viên là lãnh đạo đơn vị.
+ Độ tuổi:  đối với bí thư chi bộ còn thời gian công tác ít nhất 1 nhiệm kỳ; phó bí thư, chi ủy viên còn thời gian công tác ít nhất 02 nhiệm kỳ (để trong chi ủy có tính kế thừa).
- Số lượng cấp ủy chi bộ thực hiện theo Điểm 4, Điều 24, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI:
+ Chi bộ có dưới 9 đảng viên chính thức, bầu bí thư chi bộ và nếu cần, bầu phó bí thư chi bộ.
+ Chi bộ có 9 đảng viên chính thức trở lên, bầu chi ủy (3 chi ủy viên), bầu bí thư và phó bí thư trong số chi ủy viên.
- Quy trình giới thiệu nhân sự để bầu cấp ủy chi bộ khoá mới:
+ Việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới do chi ủy hoặc bí thư (nơi không có chi uỷ) đương nhiệm chuẩn bị hoặc triệu tập viên (đối với chi bộ mới thành lập).
+ Chi ủy hoặc bí thư chi bộ đương nhiệm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ của từng chi ủy viên và giới thiệu nguồn tham gia chi ủy khoá mới, tổ chức lấy ý kiến tất cả đảng viên trong chi bộ giới thiệu người đủ tiêu chuẩn tham gia chi ủy khoá mới bằng phiếu kín (theo mẫu).
+ Trên cơ sở giới thiệu của đảng viên trong chi bộ, bí thư/triệu tập viên tổng  hợp, lập danh sách nhân sự chi ủy khóa mới theo số phiếu tín nhiệm từ cao xuống thấp (kể cả số dư), lấy ý kiến tham khảo của tổ trưởng công đoàn, lãnh đạo đơn vị (không phải là đảng viên), bí thư chi đoàn (với chi bộ sinh viên) thuộc phạm vi chi bộ lãnh đạo.
- Bí thư chi bộ/ triệu tập viên chốt lại danh sách dự kiến cấp ủy chi bộ khóa mới.
1.4. Báo cáo công tác chuẩn bị đại hội 
- Bí thư chi bộ/ triệu tập viên báo cáo trực tiếp với đồng chí đảng ủy viên phụ trách chi bộ các nội dung chuẩn bị đại hội để cho góp ý kiến và duyệt các văn bản, gồm:
+ Dự thảo báo cáo kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2012 .
+ Dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của chi ủy (nếu có chi ủy) hoặc báo cáo kiểm điểm của bí thư và phó bí thư (nếu có).
+ Dự thảo báo cáo phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 – 2015.
+ Danh sách dự kiến nhân sự.
+ Kế hoạch và chương trình đại hội.
                - Sau khi được phê duyệt, chi bộ chỉnh sửa, gửi lại các văn bản trên về Văn phòng Đảng ủy để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ sắp xếp thời gian đại hội cho các chi bộ.
2. Tiến hành đại hội
2.1. Thời gian đại hội
Chi bộ tổ chức đại hội chi bộ trong thời gian 1 buổi, theo kế hoạch và chương trình đại hội được Đảng ủy phê duyệt (có lịch cụ thể cho từng chi bộ).
2.2. Cơ sở vật chất tổ chức đại hội
Phòng họp: các chi bộ tổ chức đại hội tại 1 phòng họp do Văn phòng Đảng ủy sắp xếp, bố trí.
Băng, đĩa, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ảnh Mác-Lênin, khẩu hiệu: Văn phòng Đảng ủy phối hợp với Phòng công tác chính trị chuẩn bị.
- Kinh phí:  Đảng ủy sẽ chi cho mỗi đại biểu dự đại hội là ..................đ . Các chi bộ nhận kinh phí tại Văn phòng Đảng ủy.
2.3. Trang trí đại hội, trang phục đại biểu và đảng viên dự đại hội
- Các chi bộ phối hợp với Phòng công tác chính trị trang trí đại hội theo quy định tại Điểm 13.3 Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 05/01/2012 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương.
- Trang phục của các đảng viên và đại biểu dự đại hội yêu cầu trang trọng, lịch sự.
2.4. Các bước tiến hành đại hội
Theo Điểm 13.4 Hướng dẫn số 01- HD/TW ngày 05/01/2012 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương (theo mẫu).
2.5. Việc bầu cử
- Thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quyết định số 220-QĐ/TW, ngày 17/4/2009 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng.
Nguyên tắc bầu cử có số dư: bầu cử bí thư, phó bí thư và chi ủy nên có số dư để đảm bảo dân chủ cho lựa chọn:
+ Chi bộ có dưới 9 đảng viên chính thức: đại hội bầu trực tiếp bí thư; nếu cần, bầu phó bí thư.
+ Chi bộ có 9 đảng viên chính thức trở lên: đại hội bầu trực tiếp chi ủy, sau đó bầu bí thư, 01 phó bí thư trong số chi ủy viên.
3. Công việc sau đại hội
3.1. Các chi bộ
- Chậm nhất sau Đại hội 7 ngày, nếu chi bộ có chi ủy thì Ban chi ủy họp bầu Bí thư, Phó bí thư, phân công nhiệm vụ trong chi ủy;
- Bí thư chi bộ tổng hợp, hoàn thiện các văn bản, hồ sơ đại hội gồm: báo cáo chính trị; nghị quyết đại hội; biên bản bầu cử và danh sách trích ngang của chi ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ; đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử (theo mẫu).
- Chi ủy khoá mới xây dựng quy chế làm việc.
3.2. Đảng ủy
- Chuẩn y kết quả bầu cử của các chi bộ.
- Báo cáo Đảng ủy Khối kết quả đại hội các chi bộ.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đảng ủy hướng dẫn các chi bộ trong Đảng bộ tiến hành đại hội theo nội dung tại Hướng dẫn này, đồng thời phân công các đảng ủy viên phụ trách các chi bộ, hướng dẫn, giúp các chi bộ chuẩn bị văn kiện, nhân sự để tiến hành đại hội (có danh sách phân công kèm theo).
2. Các đồng chí đảng ủy viên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ được phân công phụ trách chuẩn bị văn kiện và các điều kiện đảm bảo đại hội thành công.
3. Văn phòng Đảng ủy:
- Sắp xếp lịch đại hội các chi bộ trình ban thường vụ phê duyệt và thông báo cho các chi bộ thực hiện; báo cáo Đảng ủy khối lịch đại hội các chi bộ của Đảng bộ trường.
- Thời gian:
+ Công tác chuẩn bị của các chi bộ xong trước ngày 15/12/2012.
+ Các chi bộ tiến hành đại hội xong trước ngày 31/12/2012.
+ Các chi bộ báo cáo kết quả đại hội chi bộ về Văn phòng Đảng ủy chậm nhất ngày 05/01/2013 (theo mẫu).
+ Văn phòng Đảng ủy tổng hợp báo cáo kết quả đại hội các chi bộ với Đảng ủy khối theo quy định xong trước 15/1/2013.
 
Trên đây là một số nội dung chỉ đạo đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015, Ban thường vụ yêu cầu các đồng chí đảng ủy viên, Văn phòng Đảng ủy, bí thư các chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc.
Trong quá trình  thực hiện có vấn đề gì khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo Ban thường vụ (qua Văn phòng Đảng ủy) xem xét, giải quyết./.
 
Nơi nhận:
     - Các đ/c ĐUV;
            - Bí thư các chi bộ;
      - Triệu tập viên;
        - UBKT Đảng ủy;
 - Lưu: VPĐU.
 
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
 
  (Đã ký)
 
 
Nguyễn Đăng Hòa
 
 
 
 

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: