Chức năng nhiệm vụ BM Dược lực - Thông tin đơn vị - Cổng thông tin Đại Học Dược

Chức năng nhiệm vụ BM Dược lực (02/06/2015)

I. Chức năng
    

    Bộ môn Dược lực có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình chi tiết đã được phê duyệt các môn học về Dược lý, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với chuyên môn.
    Tham gia các hoạt động tư vấn trong ngành về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của bộ môn. 
    Quản lý viên chức bộ môn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và tham gia giáo dục rèn luyện sinh viên.


II. Nhiệm vụ
    
2.1 Giảng dạy

Các môn học được phân công giảng dạy
        - Dược lý học: Dược lý 1, Dược lý 2, Dược lý 3 (Dược lý  lâm sàng), Dược động học  dành cho hệ đại học, cao đẳng
- Dược lý phân tử và Các mô hình dược lý thực nghiệm,… để đánh giá tác dụng của thuốc dành cho hệ cao học.
- Một số chuyên đề dành cho Nghiên cứu sinh

Nhiệm vụ
        - Xây dựng chương trình chi tiết các môn học, học phần được phân công. 
- Biên soạn sách giáo khoa, giáo trình lý thuyết & thực tập của các môn học được phân công.
- Tổ chức thực hiện giảng dạy theo chương trình của Nhà trường (Phòng Đào tạo và Phòng Sau Đại học): phân công giảng dạy, đảm bảo chất lượng đào tạo, đôn đốc đảm bảo đúng tiến độ giảng dạy theo lịch trình của Nhà trường.
- Tổ chức học lại, giải đáp, phụ đạo cho sinh viên-học viên theo yêu cầu của nhà trường.
- Đánh giá kết quả học tập của người học: biên soạn ngân hàng đề thi, thống nhất phương pháp đánh giá, tổ chức đánh giá, lưu trữ kết quả học tập. Tổ chức kiểm tra định kỳ, kiểm tra thực tập; chấm thi hết môn..
- Hướng dẫn chuyên đề, khoá luận, luận văn, luận án.
- Cập nhật và đổi mới phương pháp giảng dạy, dự giờ giảng, sinh hoạt khoa học và chuyên môn  thường kỳ ở bộ môn.
- Tham gia công tác giáo dục rèn luyện sinh viên, công tác tuyển sinh, đào tạo sinh viên quốc tế theo yêu cầu của nhà trường.

2.2. Hoạt động khoa học công nghệ
     - Đề xuất, đăng ký, đấu thầu, chủ trì, triển khai đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.
     - Tổ chức sinh hoạt khoa học thường kỳ ở bộ môn, kết hợp tốt NCKH và đào tạo. Tham gia các hội nghị Khoa học trong nước và ngoài nước.
     - Hợp tác với các cơ sở trong và ngoài trường để phát triển nghiên cứu khoa học & triển khai công nghệ.

2.3. Quản lý bộ môn
     
     - Giao ban bộ môn định kỳ một lần/tuần, theo dõi kỉ luật lao động (chấm công), phân công quản lý theo  mảng công việc (giáo vụ, giáo tài, quản lí kĩ thuật viên...)
     - Định hướng phương hướng học thuật, qui hoạch phát triển dài hạn của bộ môn.
     - Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của bộ môn, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ viên chức bộ môn.
     - Quản lí và khai thác sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường, bộ môn.

2.4. Nhiệm vụ khác
 
     - Tham gia xây dựng mục tiêu đào tạo, phương hướng phát triển của nhà trường, của ngành.
     - Tham gia các hoạt động đoàn thể (văn nghệ, thể dục thể thao...) và các hoạt động khác do nhà trường và công đoàn phát động.


III. Phân công nhiệm vụ CBVC trong đơn vị
      
3.1. PGS. TS. Đào Thị Vui – Trưởng Bộ môn

- Chịu trách nhiệm điều hành chung mọi mặt công tác của Bộ môn, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về sự điều hành của mình.
- Tổ chức giao ban hàng tuần, xử lý công văn đến để tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, phổ biến các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đến cán bộ trong bộ môn. Ký các văn bản, giấy tờ gửi cấp trên.
- Xác định nhu cầu nhân lực của bộ môn (sau khi đã trao đổi, thảo luận lấy ý kiến của CB trong Bộ môn), đề xuất để nhà trường tuyển dụng hay ký kết hợp đồng lao động.
- Chịu trách nhiệm ra đề thi hết học phần, tổ chức học lại, phụ đạo cho các đối tượng sinh viên.  Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ trong bộ môn.
- Giảng dạy một phần môn học dược lý 1, 2, 3 cho các lớp sinh viên đại học chính qui, chuyên tu, văn bằng 2, một phần môn học Dược lý phân tử, Mô hình Dược lý thực nghiệm cho hệ cao học theo phân công. Hướng dẫn sinh viên làm khóa luận, luận văn tốt nghiệp và nghiên cứu khoa học.
- Chịu trách nhiệm kiểm tra định kỳ, kiểm tra thường xuyên phần được phân công (ra đề, chấm bài và thông báo điểm) cho sinh viên. Ra câu hỏi thi, đáp án các phần được phân công giảng dạy và chấm thi hết học phần.
- Tham gia các công việc khác của nhà trường, các đoàn thể và bộ môn khi được phân công.


3.2. PGS. TS. Nguyễn Thùy Dương – Phó Trưởng Bộ môn, Giáo vụ Đại học

- Giúp Trưởng Bộ môn thực hiện một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước trước pháp luật và Trưởng Bộ môn về thực hiện nhiệm vụ được phân công, được uỷ quyền quản lý điều hành hoạt động của đơn vị theo quy định khi Trưởng Bộ môn vắng mặt.
- Chịu trách nhiệm về các công việc giáo vụ trong đại học của bộ môn: Làm kế hoạch giảng dạy, phân công giảng dạy, theo dõi tiến trình giảng dạy, quản lý kế hoạch bài giảng các môn học trong đại học của bộ môn, quản lý điểm thi, bài thi trong đại học, làm thanh toán giờ giảng và liên hệ với phòng đào tạo về các nội dung liên quan đến công tác giáo vụ.
- Giảng dạy một phần môn học dược lý 1, 2, 3 cho các lớp sinh viên đại học chính qui, chuyên tu, văn bằng 2, một phần môn học Dược lý phân tử, Mô hình Dược lý thực nghiệm cho hệ cao học theo phân công. Hướng dẫn sinh viên làm khóa luận, luận văn tốt nghiệp và nghiên cứu khoa học.
- Chịu trách nhiệm kiểm tra định kỳ, kiểm tra thường xuyên phần được phân công (ra đề, chấm bài và thông báo điểm) cho sinh viên. Ra câu hỏi thi, đáp án các phần được phân công giảng dạy và chấm thi hết học phần.
- Tham gia các công việc khác của nhà trường, các đoàn thể và bộ môn khi được phân công.


3.3. TS. Đỗ Thị Nguyệt Quế - Giảng viên, Giáo vụ Sau đại học

-Chịu trách nhiệm về các công việc giáo vụ sau đại học của bộ môn: lên kế hoạch giảng dạy, quản lý điểm và bài thi sau đại học, liên hệ với phòng sau đại học về các nội dung liên quan đến công tác giáo vụ sau đại học.
-Phụ trách về chuyên môn, kỹ thuật của labo Dược lý phân tử; Tập hợp, quản lý các mô hình, protocol nghiên cứu thuộc dược lý phân tử, tế bào cùng với ThS Nguyễn Thu Hằng chịu trách nhiệm về sự hoạt động của Labo Dược lý phân tử.
- Giảng dạy một phần môn học dược lý 1, 2, 3 cho các lớp sinh viên đại học chính qui, chuyên tu, văn bằng 2, một phần môn học Dược lý phân tử, Mô hình Dược lý thực nghiệm cho hệ cao học theo phân công. Hướng dẫn sinh viên làm khóa luận, luận văn tốt nghiệp và nghiên cứu khoa học.
- Chịu trách nhiệm kiểm tra định kỳ, kiểm tra thường xuyên phần được phân công (ra đề, chấm bài và thông báo điểm) cho sinh viên. Ra câu hỏi thi, đáp án các phần được phân công giảng dạy và chấm thi hết học phần.
- Tham gia các công việc khác của nhà trường, các đoàn thể và bộ môn khi được phân công.


3.4.  ThS. Nguyễn Thu Hằng – Giảng viên, Giáo tài

-Chịu trách nhiệm về các công việc liên quan đến công tác giáo tài của bộ môn: Lập dự trù máy móc, dụng cụ, hóa chất, súc vật; Nhận bàn giao và báo cáo phụ trách bộ môn những 
máy móc, thiết bị mới được cung cấp; Chịu trách nhiệm chung về nhận cấp phát, quản lý, bảo quản máy móc, thiết bị, dụng cụ, thuốc và các hóa chất độc; Làm đề nghị sửa chữa, bảo dưỡng, thanh lý  các dụng cụ thiết bị máy móc khi bị hỏng (có ý kiến của phụ trách Bộ môn).
-Chịu trách nhiệm tập hợp, quản lý các mô hình, protocol nghiên cứu dược lý thực nghiệm của bộ môn, phụ trách chuyên môn về các kỹ thuật xét nghiệm. 
- Tham gia các công việc chuyên môn kỹ thuật của labo dược lý phân tử.
- Giảng dạy một phần môn học dược lý 1, 2, 3 cho các lớp sinh viên đại học chính qui, chuyên tu, văn bằng 2, cao đẳng, một phần môn học Dược lý phân tử, Mô hình Dược lý thực nghiệm cho hệ cao học theo phân công. Hướng dẫn sinh viên làm khóa luận, luận văn tốt nghiệp và nghiên cứu khoa học.
- Chịu trách nhiệm kiểm tra định kỳ, kiểm tra thường xuyên phần được phân công (ra đề, chấm bài và thông báo điểm) cho sinh viên. Ra câu hỏi thi, đáp án các phần được phân công giảng dạy và chấm thi hết học phần.
- Tham gia các công việc khác của nhà trường, các đoàn thể và bộ môn khi được phân công.


3.5. ThS. Trần Hồng Linh – Giảng viên

- Giảng dạy một phần môn học dược lý 1, 2, 3 cho các lớp sinh viên đại học chính qui, chuyên tu, văn bằng 2, cao đẳng. Hướng dẫn sinh viên làm khóa luận, luận văn tốt nghiệp và nghiên cứu khoa học.
- Chịu trách nhiệm kiểm tra định kỳ, kiểm tra thường xuyên phần được phân công (ra đề, chấm bài và thông báo điểm) cho sinh viên. Ra câu hỏi thi, đáp án các phần được phân công giảng dạy và chấm thi hết học phần.
- Quản lý tủ sách của bộ môn.
- Chịu trách nhiệm kiểm tra, báo cáo Trưởng Bộ môn, xử lý văn bản hành chính điện tử.
- Tham gia các công việc khác của nhà trường, các đoàn thể và bộ môn khi được phân công.


3.6. ThS. Ngô Thanh Hoa – Giảng viên

- Giảng dạy một phần môn học dược lý 1, 2, 3 cho các lớp sinh viên đại học chính qui, chuyên tu, văn bằng 2, cao đẳng. Hướng dẫn sinh viên làm khóa luận, luận văn tốt nghiệp và nghiên cứu khoa học.
- Chịu trách nhiệm kiểm tra định kỳ, kiểm tra thường xuyên phần được phân công (ra đề, chấm bài và thông báo điểm) cho sinh viên. Ra câu hỏi thi, đáp án các phần được phân công giảng dạy và chấm thi hết học phần.
- Hỗ trợ công tác giáo vụ của bộ môn.
- Tham gia các công việc khác của nhà trường, các đoàn thể và bộ môn khi được phân công.


3.7. DS. Phạm Đức Vịnh – Giảng viên

- Giảng dạy một phần môn học dược lý 1, 2, 3 cho các lớp sinh viên đại học chính qui, chuyên tu, văn bằng 2, cao đẳng. Hướng dẫn sinh viên làm khóa luận, luận văn tốt nghiệp và nghiên cứu khoa học.
- Chịu trách nhiệm kiểm tra định kỳ, kiểm tra thường xuyên phần được phân công (ra đề, chấm bài và thông báo điểm) cho sinh viên. Ra câu hỏi thi, đáp án các phần được phân công giảng dạy và chấm thi hết học phần.
- Chịu trách nhiệm cập nhật thông tin về Bộ môn, đưa các thông báo (sau khi đã được Trưởng Bộ môn phê duyệt) trên trang web của Trường.
- Tham gia các công việc khác của nhà trường, các đoàn thể và bộ môn khi được phân công.


3.8. DS. Đinh Đại Độ - Kỹ thuật viên

- Quản lý hoá chất và thuốc thành phẩm thông thường.
- Pha hoá chất, chuẩn bị thuốc phục vụ thực tập.
- Thực hiện một số kỹ thuật thí nghiệm trong giảng dạy thực tập tại bộ môn.
- Hỗ trợ giáo tài bộ môn quản lý tài sản máy móc của bộ môn do phòng vật tư & TTB cấp phát.
- Chịu trách nhiệm vệ sinh phòng máy và 1 phòng thực tập.
- Trực bộ môn theo sự phân công.
- Tham gia cùng với các giảng viên của bộ môn thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và giúp sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp tại bộ môn theo yêu cầu của các giảng viên.
- Tham gia các công việc khác của nhà trường, các đoàn thể và bộ môn khi được phân công.


3.9. DSTC. Nguyễn Thị Thuỷ - Kỹ thuật viên

- Hỗ trợ giáo tài bộ môn quản lý phần tài sản của bộ môn do phòng quản trị cấp phát.
- Quản lý công văn, tài liệu mà bộ môn lưu.
- Nhận cấp phát từ phòng quản trị
- Thực hiện một số kỹ thuật thí nghiệm trong giảng dạy thực tập tại bộ môn.
- Chăn nuôi động vật thí nghiệm và quản lý và vệ sinh khu chăn nuôi của nhà trường theo hợp đồng riêng với nhà trường. 
- Chịu trách nhiệm vệ sinh 1 phòng thực tập, hành lang phía sau phòng thực tập,  phòng vệ sinh và phòng để đồ dùng của sinh viên.
- Trực bộ môn theo sự phân công.
- Tham gia cùng với các giảng viên của bộ môn thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và giúp sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp tại bộ môn theo yêu cầu của các giảng viên.
- Tham gia các công việc khác của nhà trường, các đoàn thể và bộ môn khi được phân công.


3.10. DSTC. Đinh Thị Kiều Giang - Kỹ thuật viên

- Quản lý dụng cụ phục vụ thực tập và nghiên cứu của bộ môn
- Quản lý tủ thuốc mẫu.
- Nhận cấp phát dụng cụ và động vật thực tập từ phòng vật tư & TTB
- Thực hiện một số kỹ thuật thực nghiệm trên động vật thí nghiệm giúp sinh viên kiến tập khi thực tập tại bộ môn.
- Tham gia cùng với các giảng viên của bộ môn thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và giúp sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp tại bộ môn theo yêu cầu của các giảng viên.
- Chịu trách nhiệm vệ sinh 1 phòng làm việc và Labo phân tử
- Trực bộ môn theo sự phân công
- Tham gia các công việc khác của nhà trường, các đoàn thể và bộ môn khi được phân công.

Các tin đã đưa ngày: