Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quản trị nội dung

:

Thông báo - Lịch giảng: \DANH MỤC NHẬN THỨC THUỐC TRONG CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP K65 VÀ CAO ĐẲNG 2

Title

\DANH MỤC NHẬN THỨC THUỐC  TRONG CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP  K65 VÀ CAO ĐẲNG 2

DescriptionNews

DANH MỤC NHẬN THỨC THUỐC  TRONG CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP  K65 VÀ CAO ĐẲNG 2

ImageNews

 

ContentNews

AuthorNews

 

CreatedDate

30/07/2013

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

No
Approval Status Approved
 

Attachments

NỘI DUNG NHẬN THỨC THUỐC.doc    
Content Type: News Item
Created at 29/07/2013 11:52 SA by Nguyen Thu. Hang
Last modified at 21/10/2014 11:31 SA by duocluc