Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Attachments
  
  
  
  
  
  
  
  
Predecessors
  
  
  
Please approve THÔNG BÁO ĐÃ CÓ ĐIỂM THI LẠI CÁC HỆ
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
THÔNG BÁO ĐÃ CÓ ĐIỂM THI LẠI CÁC HỆ
Please approve THÔNG TIN ĐƠN VỊ
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
THÔNG TIN ĐƠN VỊ
Please approve Danh sách cán bộ Bộ môn
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
Danh sách cán bộ Bộ môn
Please approve Các nghiên cứu dịch vụ thực hiện tại Bộ môn Dược lực
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
Các nghiên cứu dịch vụ thực hiện tại Bộ môn Dược lực
Please approve Danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo do bộ môn dược lực biên soạn
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
Danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo do bộ môn dược lực biên soạn
Please approve Danh sách bài báo khoa học đã đăng
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
Danh sách bài báo khoa học đã đăng
Please approve Danh sách đề tài các cấp
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
Danh sách đề tài các cấp
Please approve NỘI DUNG THỰC TẬP DƯỢC LÝ HỆ CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2017-2018
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
NỘI DUNG THỰC TẬP DƯỢC LÝ HỆ CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2017-2018
Please approve NỘI DUNG THỰC TẬP DƯỢC ĐỘNG HỌC CÁC HỆ NĂM HỌC 2017-2018
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
NỘI DUNG THỰC TẬP DƯỢC ĐỘNG HỌC CÁC HỆ NĂM HỌC 2017-2018
Please approve NỘI DUNG THỰC TẬP DƯỢC LÝ 2 CHO CÁC LỚP K69 NĂM HỌC 2017-2018
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
NỘI DUNG THỰC TẬP DƯỢC LÝ 2 CHO CÁC LỚP K69 NĂM HỌC 2017-2018
Please approve NỘI DUNG THỰC TẬP DƯỢC LÝ 1 HỆ BẰNG HAI NĂM HỌC 2017-2018
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
NỘI DUNG THỰC TẬP DƯỢC LÝ 1 HỆ BẰNG HAI NĂM HỌC 2017-2018
Please approve Lịch giảng lý thuyết Học kỳ 2 - Năm học 2017-2018
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
Lịch giảng lý thuyết Học kỳ 2 - Năm học 2017-2018
Please approve PHÂN CÔNG LỊCH GIẢNG HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2019-2020
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
PHÂN CÔNG LỊCH GIẢNG HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2019-2020
Please approve Lãnh đạo Bộ môn qua các thời kỳ
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
Lãnh đạo Bộ môn qua các thời kỳ
Please approve Thành tích của tập thể, cá nhân
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
Thành tích của tập thể, cá nhân
Please approve Chức năng nhiệm vụ của Bộ môn Dược lực năm 2018
  
No presence informationit1Not Started(2) Normal
Chức năng nhiệm vụ của Bộ môn Dược lực năm 2018