Sinh học và Di truyền (Hệ Cao đẳng) - Đề cương tóm tắt các môn học - Cổng thông tin Đại Học Dược

Sinh học và Di truyền (Hệ Cao đẳng) (27/11/2017)

 
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐÀO TẠO DƯỢC SĨ
Trình độ Cao đẳng
 
Tên môn học:                        Sinh học và di truyền (Biology and Genetics)
Tên học phần:                       Sinh học và di truyền (Biology and Genetics)
Bộ môn giảng dạy chính:    Vi sinh - Sinh học
Bộ môn phối hợp:                Không
Đối tượng giảng dạy:            Sinh viên hệ Cao đẳng
Số tín chỉ:                              01 (tương đương 02 ĐVHT)
Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):
Tổng số
Lý thuyết
Thực hành
Bài tập
Seminar
22
22
0
0
0
1. Mục tiêu môn học/ học phần:
- Trình bày được cấu trúc của tế bào nhân nguyên thủy và tế bào nhân thực, sự vận chuyển vật chất qua màng.
- Trình bày được quá trình trao đổi vật chất trong tế bào, enzym, quá trình hô hấp, quá trình quang hợp
- Trình bày được hệ thống phân loại 5 giới của Whittaker
- Trình bày được vật chất di truyền, quá trình sao chép ADN, di truyền nhiễm sắc thể và ngoài nhiễm sắc thể, biến dị.
- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về sinh học phân tử và công nghệ sinh học dược chất.
2. Học phần tiên quyết: Không
3. Mô tả môn học/ học phần:
Môn Sinh học & di truyền nhằm cung cấp cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về: Sinh học tế bào, năng lượng sinh học, di truyền và biến dị, sinh học phân tử; nguyên lý công nghệ sinh học trong Y Dược, đa dạng sinh học
4. Nội dung học phần:
5. Điều kiện phục vụ thực hành:
6. Cách lượng giá học phần:
- Kiểm tra thường xuyên: 1 bài theo hình thức tự luận (có hoặc không sử dụng tài liệu), trắc nghiệm hoặc tiểu luận.
- Thi hết học phần: tự luận (không sử dụng tài liệu).
7. Các tính điểm:
- Điểm kiểm tra thường xuyên:      20%
- Thi hết học phần:                          80%
8. Tài liệu học tập:
- Bộ Y tế (2015), Sinh học đại cương, NXB Giáo dục.
- Bộ môn Vi sinh và Sinh học, Bài giảng sinh học (tài liệu bổ xung do Bộ môn biên soạn).
9. Tài liệu tham khảo chính:
- Hoàng Đức Cự (1998), Sinh học đại cương, NXB ĐHQG Hà Nội, tập 1.
- Lê Đình Lương, Phan Cự Nhân (2003), Cơ sở di truyền học, NXB Giáo dục.
- Nguyễn Như Hiền, Trịnh Xuân Mậu (1997): Tế bào học, NXB ĐHQG Hà Nội.
- Alberts B., Johnson A., Lewis J., et al. (2007), Molecular Biology of the Cell, 5th edition, Garland Science.
- Lodish H., Berk A., Kaiser C. A., et al. (2012), Molecular Cell Biology, 7th edition, W. H Freeman.
- Philips W. D., Chilton T. J. (1999), Sinh học, NXB Giáo dục, tập 1- 2.
 
 

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: