Ký sinh trùng (Đại học hệ liên thông từ Trung cấp) - Đề cương tóm tắt các môn học - Cổng thông tin Đại Học Dược

Ký sinh trùng (Đại học hệ liên thông từ Trung cấp) (27/11/2017)

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐÀO TẠO DƯỢC SỸ

Trình độ Đại học

 

Tên môn học:                                    Ký sinh trùng (Parasitology)

Tên học phần:                                   Ký sinh trùng (Parasitology)

Bộ môn giảng dạy chính:                   Vi sinh - Sinh học

Bộ môn phối hợp:                              Không

Đối tượng giảng dạy:                         SV ĐH hệ liên thông từ trung cấp

Số tín chỉ:                                           01 (tương đương 02 ĐVHT)

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

22

16

6

0

0

1. Mục tiêu môn học/ học phần:

- Trình bày được hình thể, chu kỳ, dịch tễ, khả năng gây bệnh, phương pháp chẩn đoán, cách phòng và điều trị một số bệnh thường gặp do ký sinh trùng gây ra.

- Phân tích được mối liên quan giữa chu kỳ, sinh thái của ký sinh trùng với phân bố dịch tễ các bệnh do chúng gây ra.

- Phân tích được mối liên quan giữa chu kỳ của ký sinh trùng với diễn biến bệnh, cách phòng và điều trị các bệnh do chúng gây ra.

- Quan sát và đánh giá được kết quả soi tiêu bản bệnh phẩm của người mắc bệnh do một số ký sinh trùng gây ra.

2. Học phần tiên quyết:

            Sinh học, Giải phẫu - sinh lý, Sinh lý bệnh - miễn dịch.

3. Mô tả môn học/ học phần:

            Môn Ký sinh trùng nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về: Giun ký sinh và gây bệnh ở người, Sán ký sinh và gây bệnh ở người, Đơn bào ký sinh và gây bệnh ở người, Tiết túc y học.

4. Nội dung học phần:

5. Điều kiện phục vụ thực hành:

- Máy móc thiết bị: kính hiển vi có 3 loại vật kính 10X; 40X và 100X.

- Hóa chất: dầu cèdre soi kính, xylen

- Sinh vật phẩm: tiêu bản giun sán trưởng thành, tiêu bản trứng giun sán, tiêu bản thể hoạt động và bào nang của đơn bào, tiêu bản ký sinh trùng sốt rét.

6. Phương thức lượng giá học phần:

- Kiểm tra thường xuyên: 1 bài theo hình thức tự luận (không sử dụng tài liệu), trắc nghiệm hoặc tiểu luận.

- Đánh giá lấy điểm thực hành: đánh giá từng bài, điểm tính theo tỷ lệ: kết quả thí nghiệm 60%, chuyên cần 20%, lý thuyết thực hành 20%.

- Thi hết học phần: tự luận (không sử dụng tài liệu)

7. Các tính điểm:

- Điểm kiểm tra thường xuyên:                  10%

- Điểm chuyên cần:                                     0%

- Điểm thực hành:                                        20%

- Thi hết học phần:                                     70%

8. Tài liệu học tập:

- Bộ Y tế (2013), Ký sinh trùng, NXB Giáo dục.

- Bộ môn Vi sinh - Sinh học (2015), Thực tập Vi sinh - Ký sinh, Trường Đại học Dược Hà Nội.

9. Tài liệu tham khảo chính:

- Bộ môn Ký sinh trùng - ĐHYHN (2001), Ký sinh trùng y học, NXB Y học.

- Kiều Khắc Đôn (2004), Ký sinh trùng, Trường Đại học Dược Hà Nội.

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: