Vi sinh - Ký sinh (Đại học hệ liên thông từ Cao đẳng) - Đề cương tóm tắt các môn học - Cổng thông tin Đại Học Dược

Vi sinh - Ký sinh (Đại học hệ liên thông từ Cao đẳng) (27/11/2017)

 
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐÀO TẠO DƯỢC SĨ
Trình độ Đại học
 
Tên Môn học:                                   Vi sinh – Ký sinh (Microbiology-Parasitology)
Tên Học phần:                                  Vi sinh – Ký sinh (Microbiology-Parasitology)
Bộ môn giảng dạy chính:                Vi sinh và Sinh học
Bộ môn phối hợp:                            Không
Đối tượng giảng dạy:                        SV ĐH hệ liên thông từ Cao đẳng
Số tín chỉ:                                          02 (tương đương 03 ĐVHT)
Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):
Tổng số
Lý thuyết
Thực hành
Bài tập
Seminar
33
33
0
0
0
1. Mục tiêu môn học/ học phần:
            Sau khi kết thúc học phần, sinh viên phải trình bày được các kiến thức cơ bản về:
            - Phân bố, hình thái và cấu tạo tế bào vi sinh vật.
            - Đặc điểm sinh trưởng, trao đổi chất và di truyền của vi sinh vật.
            - Đặc điểm sinh học, khả năng gây bệnh, phương pháp chẩn đoán, cách phòng và điều trị các bệnh nhiễm khuẩn, nấm và virus thường gặp.
            - Hình thể, chu kỳ, dịch tễ, khả năng gây bệnh, phương pháp chẩn đoán, cách phòng và điều trị một số bệnh thường gặp do ký sinh trùng.
            - Mối liên quan giữa chu kỳ, hình thái của ký sinh trùng với phân bố dịch tễ các bệnh do chúng gây ra.
            - Mối liên quan giữa chu kỳ của ký sinh trùng với diễn biến bệnh, cách phòng và điều trị các bệnh do chúng gây ra.
2. Học phần tiên quyết:
            Sinh học, Giải phẫu – Sinh lý, Sinh lý bệnh – Miễn dịch.
3. Mô tả môn học/ học phần:
            Học phần Vi sinh – ký sinh cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: Phân bố, hình thái và cấu tạo tế bào vi sinh vật; Đặc điểm sinh trưởng, trao đổi chất và di truyền của vi sinh vật; Vi khuẩn, virus và vi nấm gây bệnh thường gặp; Giun, sán, đơn bào ký sinh gây bệnh ở người; Tiết túc y học.
4. Nội dung học phần:
5. Cách lượng giá học phần:
- Kiểm tra thường xuyên:    02 bài.
- Thi hết học phần:   Theo hình thức tự luận (không sử dụng tài liệu)
6. Cách tính điểm:
- Điểm kiểm tra thường xuyên:                  20%
- Thi hết học phần:                                       80%
7. Tài liệu học tập:
- Bộ Y tế (2015), Vi sinh vật học, NXB Giáo dục.
- Bộ Y tế (2013), Ký sinh trùng học, NXB Giáo dục.
8. Tài liệu tham khảo chính:
- Bộ môn Ký sinh trùng – ĐHY Hà Nội (2001), Ký sinh trùng y học, NXB Y học.
- Bộ môn Vi sinh – ĐHY Hà Nội (2001), Vi sinh y học, NXB ĐHQG Hà Nội.
- Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Đình Quyến, Phạm Văn Ty (2002), Vi sinh vật học, NXB Giáo dục.
- Kiều Khắc Đôn (2004), Ký sinh trùng, Trường Đại học Dược Hà Nội.
 

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: