Chức năng nhiệm vụ BM Vật lý - Hóa lý - Giới thiệu - Cổng thông tin Đại Học Dược

Chức năng nhiệm vụ BM Vật lý - Hóa lý (26/09/2019)

 I. Chức năng
   Bộ môn Vật lý-Hóa lý có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình chi tiết đã được phê duyệt các môn học về Vật lý-Hóa lý, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với chuyên môn. Tham gia các hoạt động tư vấn trong ngành về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của bộ môn. Quản lý viên chức bộ môn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và tham gia giáo dục rèn luyện sinh viên.
II. Nhiệm vụ
    1. Hoạt động đào tạo:
        * Các môn học được phân công giảng dạy:
           Vật lý đại cương và Hoá lý dược cho các hệ đào tạo: đại học chính quy, liên thông, văn bằng hai, cao đẳng.
        * Chương trình, giáo trình:
           - Xây dựng chương trình chi tiết cho các môn học Vật lý đại cương và Hoá lý dược
           - Cập nhật thông tin liên quan đến kiến thức hai môn học Vật lý đại cương và Hoá lý dược để liên tục bổ sung kiến thức vào bài giảng cho phù hợp
          - Viết giáo trình, tài liệu học tập, bài giảng hai môn học Vật lý đại cương và Hoá lý dược.
          - Định kỳ đánh giá lại chương trình và giáo trình giảng dạy về tính phù hợp và tính cập nhật để có kế hoạch bổ sung và cải tiến
        * Giảng dạy:
           - Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy do nhà trường giao cho: Phân công giảng dạy, đảm bảo chất lượng đào tạo, tiến độ.
           - Tổ chức dự giờ giảng rút kinh nghiệm trong bộ môn.
           - Định kỳ tổ chức thảo luận cải tiến phương pháp giảng dạy
           - Hướng dẫn các chuyên đề, khoá luận, luận văn, luận án.
           - Tham gia công tác giáo dục rèn luyện sinh viên, công tác tuyển sinh, đào tạo sinh viên quốc tế theo yêu cầu của nhà trường.
        * Kiểm tra, thi đánh giá:
           - Xây dựng chuẩn đánh giá cho các hệ đào tạo và hình thức đào tạo, giám sát việc thực hiện đánh giá chất lượng theo chuẩn.
          - Thực hiện kiểm tra, đánh giá người học trong quá trình học tập và thực hành.
          - Xây dựng ngân hàng đề thi và tiêu chí đánh giá.
          - Tổ chức ra đề thi hết học phần đúng theo quy định, đảm bảo tính bảo mật, khách quan và phù hợp với chương trình đào tạo.
         - Tổ chức việc cắt phách, giữ phách, ghép phách, làm đáp án thi, kiểm soát đảm bảo tính khách quan, công bằng và chính xác.
        - Thực hiện việc đánh giá, lượng giá theo quy định. Lưu trữ kết quả học tập
    2. Hoạt động khoa học công nghệ
        - Lập kế hoạch, đề xuất về việc xây dựng phòng thí nghiệm và trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu khoa học.
       - Đề xuất, đăng ký, đấu thầu chủ trì các đề tài khoa học
       - Tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học, liên quan đến học thuật của bộ môn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo
      - Tham gia báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học các cấp, trong nước và ngoài nước.
      - Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học của bộ môn có kiến thức chuyên môn và năng lực nghiên cứu khoa học tốt.
     - Nghiên cứu khoa học và cung ứng các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường.
     - Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào hoạt động sản xuất và đời sống.
    3.  Nhiệm vụ khác:
         - Xây dựng mục tiêu đào tạo, phương hướng phát triển của nhà trường và của nghành.
         - Tham gia các hoạt động đoàn thể; hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các nhiệm vụ khác do nhà trường giao cho.
III. Quản lý đơn vị
      Giao ban bộ môn, phân công, đôn đốc việc thực hiện công việc của cán bộ theo các mảng công việc.
      Xây dựng quy hoạch phát triển dài hạn và hướng học thuật của bộ môn
      Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của bộ môn, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ của bộ môn.
      Quản lý, theo dõi việc thực hiện nội quy, hiệu quả công việc của cán bộ  và chấm công.
      Quản lý và khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và các trang thiết bị của nhà trường, bộ môn.

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: