Thông tin đơn vị - THÔNG TIN ĐƠN VỊ - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin đơn vị (24/02/2014)

1.      Thông tin giao dịch của đơn vị
Tên đơn vị: Bộ môn Mác- Lênin
Tên tiếng Anh: Department of Macism- Leninism
Điện thoại: 04 9330525               Email: maclenin@hup.edu.vn
Trưởng đơn vị: TS. Vũ Văn Vinh    Email: vinhvv@hup.edu.vn
2.      Quá trình hình thành và phát triển
Tiền thân từ bộ môn Mác- Lênin thuộc trường Đại học Y- Dược Hà Nội. Tháng 6 năm 1964 khi nhà trường hoàn toàn tách khỏi trường đại học Y- Dược Hà Nội thì bộ môn cũng trở thành bộ môn Mác- Lênin thuộc trường đại học Dược khoa Hà Nội.
Lúc đầu bộ môn chỉ có ba cán bộ, phụ trách ba môn học: Triết học Mác- Lênin, Kinh tế chính trị Mác- Lênin, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam. Năm 1968 khi trường chính trị thuộc Bộ đại học – trung học chuyên nghiệp mở khoá I, Trường đã cử chín cán bộ đi học, trong đó có 8 cán bộ là dược sĩ đại học. Đầu năm 1970 số cán bộ này đã học xong trở về trường công tác, đã làm cho đội ngũ giảng viên Mác- Lênin của trường thay đổi về chất.Từ cuối những năm 70, 80 đến năm 2000, nhà trường đã giữ lại trường ba dựơc sĩ đại học đi đào tạo bằng 2 và đã tuyển  một số cán bộ tốt nghiệp khoa Mác- Lênin của đại học Sư phạm Hà nội, khoa triết đại học tổng hợp Hà nội…lực lượng cán bộ của bộ môn được tăng cường thêm và ngày càng lớn mạnh.
Bộ môn có một PGS là PGS. Vũ Văn Thanh; 2 nhà giáo được công nhận là nhà giáo ưu tú là: nhà giáo ưu tú Phạm Kiêm và nhà giáo ưu tú Vũ Văn Thanh
Hiện nay bộ môn có 6 cán bộ, trong đó có 01 tiến sĩ, 05 thạc sĩ. Bộ môn đảm nhận 5 môn học cho các hệ đào tạo của nhà trường.
Các thế hệ cán bộ của bộ môn đã có những đóng góp tích cực vào công tác đào tạo, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, sinh viên nhà trường.
3.      Các hình thức thi đua khen thưởng
-          Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2008, 2011
4.      Trưởng/phụ trách và phó trưởng bộ môn qua các thời kỳ
 
 
Bà Hà Tường
 
NGƯT. Phạm Kiên
(1988 – 1991)
 
DS.Phạm Thị Minh Thu
(1991 – 1994)
 
ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân
(1994 – 1996)
 
TS. Trần Đức Long
(1997 – 1998)
 
TS. Vũ Văn Vinh
(1999 – đến nay)
 
                                   
- Phó trưởng bộ môn qua các thời kỳ:
NGƯT Phạm Kiêm (1977)
DS. Phạm Thị Minh Thu (1991- 1994)
TS. Trần Đức Long (1992)
ThS.Nguyễn Thị Hồng Vân (1992)
TS.Vũ Văn Vinh (1999- 2004)
DS. Trần Đức Chính (2005- 2011)
Ths. Lê Thị Lan Anh (2013- 2018)
  1. Danh sách các cán bộ của bộ môn hiện nay
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trưởng bộ môn
TS. Vũ Văn Vinh
 
 
 
 
 
 

 
 
  
ThS. Lê Thị Lan Anh
Giảng viên chính​​​

 
 
ThS. Trần Thị Giang Thanh
Giảng viên chính​
 
 
 

 

 
IMG_0133.JPG 
​ThS. Lê Thị Thảo
Giảng viên
ThS.Vũ Thị Thảo
 Giảng viên​​
 
ThS. Nguyễn Ngân Hà
Giảng viên
                                                                
                                                                    
  1. Chức năng nhiệm vụ của đơn vị
6.1.Chức năng
   Bộ môn Mác Lênin có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình chi tiết đã được phê duyệt các môn khoa học Mác Lênin - Tư tưởng Hồ Chí Minh, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với chuyên môn của bộ môn. Quản lý viên chức bộ môn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và tham gia giáo dục rèn luyện sinh viên.
.6.2.Nhiệm vụ:
    a.. Đào tạo:
         * Bộ môn được phân công giảng dạy các môn học:  
            - Triết học cho hệ đào tạo: Sau đại học.
            - Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam cho hệ đào tạo: Đại học chính quy, cao đẳng.
            - Chính trị; Giáo dục pháp luật cho hệ đào tạo: trung cấp.
         * Nhiệm vụ:
            - Đề xuất và xây dựng chương trình chi tiết các môn học, học phần được phân công phù hợp với các hệ đào tạo.
            - Đề xuất, biên soạn, biên soạn lại sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu học tập, bài giảng liên quan đến các môn học của bộ môn.
            - Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy do nhà trường giao cho: Phân công giảng dạy phù hợp, đảm bảo chất lượng đào tạo, đúng tiến độ trong chương trình, kế hoạch đã được nhà trường phê duyệt.
            - Hướng dẫn chuyên đề, khoá luận, luận văn, luận án.
            - Cập nhật và đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng đào tạo. Tổ chức dự giờ giảng của giảng viên, lấy ý kiến đánh giá của người học đối với giảng viên.
            - Đánh giá kết quả học tập của người học theo đúng quy chế hiện hành: Xây dựng và cập nhật ngân hàng đề thi, xác định phương pháp đánh giá, tổ chức đánh giá, quản lý lưu trữ tốt kết quả học tập.
            - Thông qua các buổi học tập chính trị đầu năm học, bộ môn có nhiệm vụ phối hợp với phòng Công tác chính trị phổ biến đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước, nhà trường đến sinh viên.
            - Tham gia cùng nhà trường thực hiện công tác giáo dục rèn luyện sinh viên, công tác tuyển sinh, đào tạo sinh viên quốc tế theo yêu cầu của nhà trường.
     b.  Hoạt động khoa học công nghệ:
         - Đề xuất, đăng ký, đấu thầu chủ trì đề tài khoa học phù hợp với phương hướng học thuật của bộ môn. Khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ viên chức của bộ môn tham gia thực hiện các đề tài khoa học đã được phê duyệt.
         - Tổ chức hội nghị khoa học của bộ môn, tham gia báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học của trường, trong nước và nước ngoài.
     c. Nhiệm vụ khác:
         - Tham gia xây dựng mục tiêu đào tạo, phương hướng phát triển của nhà trường, của ngành.
         - Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.
         -  Giao ban bộ môn hàng tuần để điều chỉnh kịp thời các khó khăn phát sinh trong quá trình giảng dạy. Phân công quản lý theo mảng công việc. Có kế hoạch phân công giảng dạy cụ thể cho các giảng viên và theo dõi tiến độ thực hiện.
         - Tổ chức các đợt đi thực tế hàng năm theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
       Xây dựng và phát triển phương hướng học thuật, quy hoạch phát triển dài hạn của bộ môn, xây dựng bộ môn vững mạnh về mọi mặt.
       Khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức của bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, ngoại ngữ, tin học,... Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ viên chức của bộ môn.
       Quản lý và khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường, bộ môn.
7. Phân công nhiệm vụ cán bộ viên chức
-Trưởng bộ môn: Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động giảng dạy, NCKH của bộ môn. Tham gia HĐKH nhà trường và một số Hội đồng khác. Triển khai thực hiện các kế hoạch giảng dạy và các chủ trương trong năm học của nhà trường. Xây dựng quy hoạch phát triển và định hướng học thuật của bộ môn. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn cho cán bộ trong bộ môn. Được hưởng phụ cấp chức vụ và miễn giảm giờ giảng theo tiêu chuẩn. 
-Phó trưởng bộ môn: Cùng với trưởng bộ môn điều hành các hoạt động về đào tạo, NCKH của bộ môn. Trực tiếp phụ trách công tác giáo vụ của bộ môn. Thay mặt trưởng bộ môn khi cần thiết. Được hưởng phụ cấp chức vụ và miễn giảm giờ giảng theo tiêu chuẩn.
     Nhiệm vụ của giáo vụ bộ môn là giúp cho trưởng bộ môn về công tác đào tạo:  triển khai, theo dõi triến trình giảng dạy các môn học theo chương trình, kế hoạch nhà trường giao, phối hợp với phòng đào tạo trong việc quản và bốc đề thi, coi thi, chấm thi, lên điểm thi và quản lý kết quả thi hết học phần các môn học;Làm hợp đồng và theo dõi các môn học mời giảng; Phối hợp với phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng trong việc giám sát thực hiện kế hoạch giảng dạy của bộ môn; Làm bảng tính số giờ giảng của mỗi giảng viên sau mỗi năm học.
-Giáo tài bộ môn: Quản lý toàn bộ trang thiết bị, máy móc, tài liệu tham khảo của bộ môn. Được miễn giảm giờ giảng theo tiêu chuẩn.
-Các giảng viên trong bộ môn: Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo qui định: số giờ giảng và giờ NCKH chuẩn. Tham gia hoặc chủ trì các đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên. Phấn đấu để để nâng cao trình độ, đáp ứng nhu cầu đào tạo của nhà trường và yêu cầu học thuật của bộ môn. Tích cực tham gia và hoàn thành tốt các hoạt động khácc của bộ môn và nhà trường.
 
 
 
                                               
 

Các tin đã đưa ngày: