Các môn học được giảng dạy tại Bộ môn Hóa PT và độc chất - Thông báo - Lịch giảng - Cổng thông tin Đại Học Dược

Các môn học được giảng dạy tại Bộ môn Hóa PT và độc chất (17/11/2011)

                                            MÔN CƠ SỞ

 

HÓA PHÂN TÍCH 1

1. Mục tiêu môn học/ học phần

- Trình bày được các công thức tính nồng độ, tính toán và giải được các bài toán về nồng độ.

- Trình bày được nguyên tắc của các phương pháp hoá học trong phân tích định lượng.

-  Giải được các bài tập liên quan về pH và nồng độ các cấu tử trong các cân bằng.

- Thao tác và tính toán được kết quả định lượng khi thực hiện các phương pháp chuẩn độ acid base, tạo phức, oxi hoá khử, kết tủa.

2. Học phần tiên quyết

 Hóa đại cương vô cơ, Hóa hữu cơ, Vật lý đại cương

3. Mô tả môn học/ học phần

Học phần cung cấp cho người học kiến thức  về các cân bằng đồng thể và dị thể trong dung dịch đồng thời tính toán được pH, nồng độ các cấu tử trong các cân bằng này. Rèn luyện kỹ năng trong thực hiện một số chuẩn độ thông dụng.

 

 

HÓA PHÂN TÍCH 2

1. Mục tiêu môn học/ học phần

- Trình bày được nguyên tắc của các phương pháp phân tích dụng cụ và cấu tạo chính của một số thiết bị.

- Trình bày được nguyên tắc của một số kỹ thuật xử lý mẫu và giải được các bài toán về hiệu suất chiết.

- Thao tác và tính toán được kết quả định lượng khi thực hiện các phương pháp phân tích dụng cụ thông dụng

2. Học phần tiên quyết

        Hóa đại cương vô cơ, Hóa hữu cơ, Vật lý đại cương, Hóa lý dược, Hóa Phân tích 1.

3. Mô tả môn học/ học phần

Học phần cung cấp cho người học nguyên tắc, đặc điểm, phạm vi ứng dụng của một số kỹ thuật được sử dụng phổ biến trong phân tích dụng cụ. Rèn luyện cho người học kỹ năng thực hành các phân tích hóa lý cơ bản và sử dụng được một số thiết bị thông dụng.


 

                                                             MÔI TRƯỜNG

 (Environment)

1. Mục tiêu môn học/học phần

- Trình bày được mối quan hệ giữa môi trường với các hoạt động  kinh tế- xã hội và các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường.

- Trình bày được các biện pháp chính để xử lý nước thải, khí thải và chất thải rắn.

2. Học phần tiên quyết: Hóa phân tích I, Hóa phân tích II

3. Mô tả môn học/học phần

Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về môi trường xung quanh, các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường. Đồng thời giáo dục ý thức làm việc thân thiện với môi trường cho người học.


 

ĐỘC CHẤT

(Toxicology)

 

1. Mục tiêu môn học/ học phần

-         Trình bày được các khái niệm và phân loại chất độc, các nguyên nhân gây ngộ độc, ảnh hưởng của chất độc lên các cơ quan của cơ thể và các biện pháp đề phòng.

-         Trình bày cơ chế gây ngộ độc, các biểu hiện lâm sàng khi ngộ độc, các biện pháp xử trí với một số chất độc thường gặp: các kim loại độc, các chất độc hữu cơ, chất độc có nguồn gốc tự nhiên, các chất bảo vệ thực vật và ma túy.

-         Trình bày được nguyên tắc và thực hiện được một số phương pháp pháp phân tích một số chất độc thuộc nhóm trên: Xử lý mẫu, phương pháp định tính, định lượng.

2. Học phần tiên quyết

- Hoá phân tích I, II; Dược lý; Giải phẫu sinh lý; Hoá sinh; Dược liệu.

3. Mô tả môn học/ học phần

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về chất độc và độc chất học:  những kiến thức về cách phát hiện và xác định hàm lượng các chất độc, triệu chứng lâm sàng và cách xử trí với một số chất độc thường gặp.                                  KIỂM NGHIỆM (Drug Quality Control)

1.Mục tiêu môn học/ học phần

- Trình bày được hệ thống đảm bảo chất lượng thuốc và vị trí của công tác kiểm nghiệm

- Giải thích được nguyên lý của một số phương pháp hoá học, hoá lý thường dùng  trong kiểm nghiệm thuốc.

- Trình bày được các  tiêu chí chính cần kiểm nghiệm của một số dạng chế phẩm

- Thực hiện kiểm nghiệm được một số chỉ tiêu của các dạng chế phẩm.

2. Học phần tiên quyết

 Hóa Phân tích 1 và 2.

3. Mô tả môn học/ học phần

Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản của hệ thống đảm bảo chất lượng thuốc và các nguyên tắc của một số phương pháp hóa học, hóa lý, sinh học thường sử dụng trong kiểm nghiệm. Do vậy, môn học yêu cầu người học vận dụng thực hành một số chỉ tiêu chế phẩm theo các chuyên luận của Dược điển.​


 

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THUỐC

 

 

ĐIỆN DI VÀ PHÂN TÍCH NHIỆT

                                  (Electrophoresis and thermal analysis)

1. Mục tiêu môn học/ học phần

- Trình bày được nguyên lý cơ bản, phân loại và hoạt động của hệ thống CE

- Trình bày được các thông số lý thuyết đặc trưng, vai trò của EOF và các yếu tố tác động đến EOF.

- Trình bày được hai kỹ thuật điện di mao quản là điện di mao quản vùng (CZE) và sắc ký điện động  mixen (MEKC).

- Trình bày được các kiểm định cơ bản của phân tích nhiệt

- Nêu được ứng dụng của CE và phân tích nhiệt trong Phân tích Dược .

- Thực hành được một số thao tác trên điện di mao quản và phân tích nhiệt.

2. Học phần tiên quyết:  Hóa Phân tích 2 và Vật lý đại cương phần nhiệt học

3. Mô tả môn học/ học phần

            Giới thiệu các thông số đặc trưng của điện di, một kỹ thuật tách giống sắc ký nhưng có một số tính chẩt ưu việt nên khả năng được ứng dụng ngày càng nhiều trong kiểm nghiệm Dược phẩm. Đây cũng là phần lý thuyết của môn học “Điện di mao quản” (KN201) của chương trình cao học nên nếu học tiếp người học chỉ cần phải tích lũy thêm phần thực hành tương ứng trong học phần KN201 (gồm 4 bài).

Giới thiệu nguyên tắc ứng dụng của phân tích nhiệt (DSC, TGA) trong đánh giá chất lượng các nguyên liệu làm thuốc cũng như tiêu chuẩn hóa một số dạng bào chế. Người học sẽ được làm quen với các trang thiết bị hiện đại và bước đầu đọc hiểu các thông số thực nghiệm thu được.

 

 

ỨNG DỤNG SẮC KÝ TRONG PHÂN TÍCH THUỐC VÀ DỊCH SINH HỌC

(Applications of  chromatography in pharmaceutical and biological fluids analysis)

 1. Mục tiêu môn học/ học phần

- Trình bày được nguyên lý, cách vận dụng và qui trình phân tích kiểm nghiệm của một số phương pháp sắc ký thông dụng.

- Trình bày được các đặc trưng của phân tích thuốc, một số phương pháp xử lý mẫu và phân tích thuốc trong dịch sinh học.

- Trình bày được nguyên tắc và cách tiến hành của một số phương pháp thường dùng trong nghiên cứu nồng độ thuốc in vitro và in vivo.

- Thực hiện được một số quy trình phân tích thuốc trong huyết tương và trong nước tiểu.

2. Học phần tiên quyết:  Hóa Phân tích 1, 2; Kiểm nghiệm thuốc

3. Mô tả môn học/ học phần

Học phần cung cấp cho người học các kỹ thuật tách bằng sắc ký thông dụng và được ứng dụng rộng rãi trong kiểm nghiệm Dược phẩm. Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về một số kỹ thuật xử lý mẫu trong dịch sinh học và ứng dụng một số kỹ thuật phân tích hiện đại trong dịch sinh học. Đây cũng là nội dung của 2 học phần "Một số phương pháp sắc ký dùng trong kiểm nghiệm" (KN103) và“Phân tích thuốc trong dịch sinh học” (KN209) trong chương trình cao học.

 


XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH

(Development and validation of analytical method)

1. Mục tiêu môn học/ học phần

- Trình bày được nguyên tắc xây dựng và thẩm định phương pháp phân tích mẫu

- Xử lý được số liệu và đánh giá được kết quả thẩm định phương pháp.

2. Học phần tiên quyết:

 Hóa phân tích, Kiểm nghiệm thuốc.

3. Mô tả môn học/ học phần

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản để thẩm định một số chỉ tiêu của phương pháp phân tích đã xây dựng và cách thẩm định phương pháp với một số phép thử trong kiểm nghiệm.

 

  

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA THUỐC

​(Methodology of drug stability studies)

1. Mục tiêu môn học/ học phần

- Nêu được lý thuyết về động hóa học dung dịch ứng dụng trong nghiên cứu độ ổn định của thuốc

- Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định (độ ẩm, nhiệt độ, bao bì đóng gói, pH, chất oxy hóa, tạo phức và chuyển dạng đồng phân...).

- Trình bày được nguyên tắc và cách tiến hành của một số phương pháp nghiên cứu độ ổn định và trên một số đối tượng cụ thể.

2. Học phần tiên quyết

-  Hóa phân tích tập I, II

- Kiểm nghiệm thuốc, Hóa lý, Bào chế

3. Mô tả môn học/ học phần

            Giới thiệu các yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định của các dạng bào chế; cách thử nghiệm độ ổn định và xử lý các số liệu thu được từ thực nghiệm.

 

THỰC HÀNH TỐT PHÒNG THÍ NGHIỆM

 (Good Laboratory Practice - GLP)

 1. Mục tiêu môn học/ học phần:

- Trình bày được nguyên tắc quản lý phòng thí nghiệm theo GLP và ISO/IEC 17025.

- Trình bày được cách xây dựng một phòng kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn GLP và ISO/IEC 17025.

2. Học phần tiên quyết:

 Hóa phân tích 1,2; Kiểm nghiệm thuốc

3. Mô tả môn học/ học phần

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về:

- Khái niệm "Thực hành tốt phòng thí nghiệm" (GLP), mối liên hệ với quy chuẩn quốc tế trong quản lý phòng thí nghiệm ISO/IEC 17025.

- Nội dung yêu cầu cụ thể của GLP trong từng khía cạnh hoạt động của phòng kiểm nghiệm hoặc cơ sở kiểm nghiệm để hoạt động của phòng thí nghiệm tuân thủ đúng các nguyên tắc của GLP.

Các tin đã đưa ngày: